^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า"

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า"

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานสามารถเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปก็ได้
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยหรือพำนักในประเทศไทย
 • ผู้ส่งผลงาน 1 ทีม (ไม่จำกัดจำนวนคน) โดยสามารถส่งได้ 1 ผลงานต่อ 1 ทีม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ผลงานของตน เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยแต่เพียงผู้เดียว

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอต้องสามารถใช้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube และ Facebook ได้
 • เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาไทย โดยมีความยาวไม่เกิน 2 นาที
 • ต้องมีโลโก้ของ EVAT พร้อมเขียนคำอธิบายแนวคิดของคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
 • คลิปวิดีโอจะต้องมีเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 จากหัวข้อดังนี้ (1) การจอดรถและการใช้เครื่องชาร์จไฟสาธารณะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (2) ประสบการณ์และข้อดีของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า สิทธิประโยชน์ที่หลายคนไม่รู้สำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และ (3) (.... อื่นๆ)
 • คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือรับรางวัลใด ๆ มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัคร การส่งผลงาน และการตัดสิน

 • ผู้เข้าประกวดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และสแกนส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้เข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงาน 1 คลิปต่อ 1 คนหรือ 1 ทีม ส่งผลงานมาที่ Email: pr@evat.or.th
 • สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565
 • คณะกรรมการการจัดประกวดจะทำการคัดกรองคลิปวีดีโอที่ผ่านหลักเกณฑ์ในการส่งผลงานระหว่างวันที่ 1-16 ธันวาคม 2565
 • คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้ายจะดำเนินการตัดสินในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยโดยจะมีการบันทึกวิดีโอตลอดการประชุมตัดสิน ทั้งนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันตัดสินตามความเหมาะสม
 • ประกาศผลผู้รับรางวัลวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทาง Facebook และเว็บไซต์ของสมาคม
 • กำหนดการมอบรางวัล : การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล ณ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในเดือนมกราคม 2566

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ภาพรวม : ด้านเนื้อหาสาระในการสื่อสารที่ตรงกับวัตถุประสงค์ 50 คะแนน
 • ความสร้างสรรค์ : แนวคิดและการเล่าเรื่อง 30 คะแนน
 • การผลิต : เทคนิค คุณภาพของภาพ เสียง และการตัดต่อ 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 5,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (5%) จากมูลค่าของเงินรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • Phone: +66 (0) 86 390 3339
 • Email:contact@evat.or.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 พ.ย. 2022 08:30 to 30 พ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.