^ Back to Top

ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"

ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการร่วมพัฒนาแนวคิดสู่นวัตกรรมจริงกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อหาแนวคิดที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อย่างครบวงจร
 • เพื่อหาแนวคิดที่จะนำมาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUx) ต่อไป

หัวข้อการประกวด

 • ไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์ (Synchronous Learning)
 • ไอเดียเจ๋ง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อย่างครบวงจร รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย
 • ไอเดียเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUx)  (Asynchronous Learning)
 • ไอเดียที่จะช่วยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUx) ให้ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์การใช้งานของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://mux.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า / ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
 • การส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน สมาชิกในทีมจะต้องเป็นสมาชิกเพียงทีมเดียวโดยไม่มีชื่อซ้ำในทีมอื่น ๆ
 • ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยทีมละ 1 ท่าน
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุด 2 ผลงาน

หมายเหตุ สมาชิกทุกคนในทีมต้องอยู่ในระดับการศึกษาเดียวกัน ไม่ข้ามระดับระหว่างมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 • วิดีโอนำเสนอผลงาน จำนวน 1 วิดีโอ
  • วิดีโอนำเสนอแนวคิด คอนเซปต์ของผลงาน โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิตและการตัดต่อ
  • ความยาวรวมทั้งหมดของวิดีโอไม่เกิน 3 นาที โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 400 MB
  • ความละเอียดของวิดีโอไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720 pixels) ถึง 1080 p (1920 x 1080 pixels) ประเภทไฟล์ wmv, mp4, mov, flv อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • โปสเตอร์นำเสนอผลงาน จำนวน 1 ชิ้น
  • โปสเตอร์นำเสนอแนวคิด เนื้อหา คอนเซปต์ของชิ้นงาน โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ
  • โปสเตอร์ขนาด A3 ในแนวตั้ง โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
 • ร่างโครงการ Project Proposal นำเสนอผลงาน  จำนวน 1 ชิ้น
  • ร่างโครงการที่มีรายละเอียดที่มา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ ตามแบบฟอร์มที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
  • ร่างโครงการต้องเขียนด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ด้วยฟอนต์ TH Sarabun PSK ตัวพิมพ์ขนาด 14 pt โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • สมัครผ่านทาง Google form URL : https://bit.ly/MU-OLPC โดยกรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565
 • ส่งผลงานตามข้อ 2.2 โดยการอัปโหลดผลงานลงใน Google Drive โดยตั้งชื่อไฟล์ต่าง ๆ ด้วยชื่อทีมและตามด้วยชื่อผลงาน (ชื่อทีม_ชื่อผลงาน) ตัวอย่าง MUAE_AppforLearning  เปิดสิทธิ์การเข้าถึงเป็นสาธารณะ และแนบลิงก์ Google Drive มาที่ Google form URL : https://bit.ly/MU-OLPC ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

กำหนดการเปิดรับผลงาน

 • เปิดรับผลงาน : 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก : 16 มกราคม 2566
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน (Pitching) ในรูปแบบออนไลน์ : กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • มีความเป็นนวัตกรรม / มีความคิดสร้างสรรค์ / มีความแปลกใหม่ / การใช้เทคโนโลยี
 • ความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและโอกาส
 • วิเคราะห์ต้นทุน
 • คุณภาพของสื่อการนำเสนอ
 • คุณภาพในการนำเสนอ
 • ความสามารถในการตอบคำถาม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลการประกวดในหัวข้อ ไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์ (Synchronous Learning)
  • ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 3 รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โอกาสในการร่วมพัฒนาแนวคิดสู่นวัตกรรมจริงกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล
   • รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศ
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 3 รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โอกาสในการร่วมพัฒนาแนวคิดสู่นวัตกรรมจริงกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล
   • รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศ
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • รางวัลการประกวดในหัวข้อ ไอเดียเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUx) (Asynchronous Learning)
  • ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 3 รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศและประกาศนียบัตร โอกาสในการร่วมพัฒนาแนวคิดสู่นวัตกรรมจริงกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล
   • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล  รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศ
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 3 รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศและประกาศนียบัตร โอกาสในการร่วมพัฒนาแนวคิดสู่นวัตกรรมจริงกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล
   • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศ
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร (E-Certificate) เข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม

 • งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาวณัฏฐา แก่นประกอบหมายเลขโทรศัพท์ : 02-849-4600 เวลา 8.00  16.00 น.
 • Facebook : Mahidol University Extension
 • อีเมล : nattha.gan@mahidol.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฏฐา แก่นประกอบ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ย. 2022 08:30 to 16 ธ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.