^ Back to Top

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2565

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2565

เพจ "ดวงใจวิจารณ์" โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และหนังสือที่ระลึก

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน- คิด- วิจารณ์ ในเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนกระตุ้นให้นักอ่านและผู้สนใจ ให้ความสำคัญกับการวิจารณ์ ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าของ งานวรรณกรรมอย่างมีเหตุผล

ข้อกำหนดบทวิจารณ์วรรณกรรม

 • เป็นบทวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนไทยประเภทต่างๆ อาทิ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ที่พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
 • เป็นการวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมทั้งเล่ม โดยตั้งชื่อบทวิจารณ์ด้วย
 • เป็นบทวิจารณ์ที่เขียนด้วยตนเองและเป็นภาษาไทย ไม่ได้แปลหรือดัดแปลงมาจาก งานเขียนของผู้อื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นบทวิจารณ์ที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัล จากการประกวด และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อน รวมถึงต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล
 • พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 p.
  • ระดับมัธยมศึกษา ความยาวประมาณ 2 – 4 หน้าเอสี่
  • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  ความยาวประมาณ 3 – 5 หน้าเอสี่
  • ระดับประชาชนทั่วไป  ความยาวประมาณ 4 – 6 หน้าเอสี่
 • ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล  พร้อมที่อยู่ สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ ในหน้าสุดท้ายของบทวิจารณ์
 • ผู้ส่งผลงาน ส่งได้เพียง 1 ผลงาน 1 ระดับ (โดยระบุระดับด้วย)
 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนดขึ้น  และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลงานได้ทาง e-mail : duangjaivijarn@gmail.com
 • ประกาศผลรอบแรก ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565 ทาง facebook ดวงใจวิจารณ์
 • ประกาศผลรอบตัดสิน เดือนมิถุนายน 2565 ทาง facebook ดวงใจวิจารณ์

รางวัลการประกวด

 • รอบแรก ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และได้รับหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 ชุด
 • รอบตัดสิน
  • ระดับมัธยมศึกษา รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท)
  • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท)
  • ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/duangjaivijarn

File attachments: 
หมดเขต: 
15 ก.พ. 2022 09:00 to 28 ก.พ. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.