^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 14,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน)
หมายเหตุ บุคลากรสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัยสวยงามทางศิลปะ มีเอกลักษณ์และมีความเป็นสากล สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมในการไปต่อยอดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 4. องค์ประกอบหลักในภาพตราสัญลักษณ์ (Logo) จะต้องประกอบด้วย
  • ตราสัญลักษณ์ OSIT
  • ตัวเลข 30 ปี (ตัวเลขไทยหรืออาราบิกก็ได้)
  • ข้อความ ดังนี้
   "30 ปีสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
   “30th Anniversary, Office of Scientific Instrument and Testing, Prince of Songkla University”
 5. สีที่ใช้ในการออกแบบ จะต้องมีสีบังคับ 2 สี คือ
  • สีน้ำเงิน (สีบลู) Navy Blue รหัส #000080 สีประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สีฟ้าสว่าง
 6. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟิกจากคอมพิวเตอร์
 7. ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
 8. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1รางวัลเท่านั้น และการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
 2. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 3. ความเป็นสากลและทันสมัย
 4. ความน่าสนใจและสามารถนําไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสมัครและการส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งเอกสารและผลงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 2. เอกสารระบุคำอธิบายผลงานตราสัญลักษณ์ (logo) ที่ส่งเข้าประกวดเพื่ออธิบายแนวความคิดความหมาย รูปทรง สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 3. ผลงานต้นฉบับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ต้องในรูปแบบภาพสีบนพื้นกระดาษสีขาวชนิดใดก็ได้ ขนาดเท่า A4
 4. ไฟล์ดิจิตอลของผลงานต้นฉบับ พร้อมไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Adobe Illustrator) และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYKบันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น ทั้งนี้ไฟล์ที่ส่งมาจะต้องสามารถแก้ไขได้

การส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ มาที่

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โดยระบุมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo)”

กําหนดการดําเนินงาน

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (นับวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
 • ประกาศผลการตัดสินการประกวด ภายในเดือนธันวาคม 2564 ทาง
  • Facebook page : สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เว็บไซต์ https://osit.psu.ac.th

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย รางวัล เงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จํานวน 2 รางวัล
 • รางวัล Popular vote รางวัล Gift set ของขวัญสำนักเครื่องมือฯ จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 07-428-6905 (คุณศศินา สุนทรภักดิ์)
 • LINE: @ositpsu

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศศินา สุนทรภักดิ์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
14,000 Baht
หมดเขต: 
28 ก.ย. 2021 09:00 to 30 พ.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.