^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชินักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หัวข้อประกวด
“เมืองแห่งมืออาชีพ” เพื่อสื่อให้เห็นวิธีคิดของประชาชน รวมถึงนิสิต นักศึกษาทั่วไป ในการสร้าง และพัฒนารากฐานชุมชนที่มีทั้งวัฒนธรรม วิสาหกิจ ท่องเที่ยวชุมชน ให้เข้มแข็งจากการใช้ประโยชน์จากมืออาชีพ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ คือการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ นำมาซึ่งการพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับชุมชนอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  อาทิ การพัฒนาอาชีพ สินค้า หรือบริการในชุมชน ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ หรือแม้กระทั่งการใช้แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำ ชี้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้กำลังคนมืออาชีพอย่างแท้จริง ตอบโจทย์การเป็น เมืองแห่งมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ส่งผลงานเป็นทีม จํากัดจํานวนทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • เป็นผลงานหนังสั้นไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “เมืองแห่งมืออาชีพ” ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • จัดส่งผลงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.mov / .AVI / .MPEG-4 / .FLV) ฉบับเต็ม ขนาดภาพ 16:9
 • เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลดได้ที่ www.tpqi.go.th
 • การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 • เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ ต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดมาก่อน และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนให้แก่ข้าวของผลงานที่ถูกคัดเลือกให้รับรางวัล โดยผลงานดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) โดยเจ้าของผลงานสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่ห้ามทำการดัดแปลงแก้ไข
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดอื่นๆ และไม่ถูกคัดเลือกให้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ เจ้าของผลงานยินยอมให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) มีสิทธิ์ในการการผลงานไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งเนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง กราฟิก คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • สำหรับรางวัลขวัญใจมวลชน (Popular vote) เปิดให้ลงคะแนนผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เท่านั้น
  Facebook fanpage ชื่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  • จำนวนการกดแชร์ คิดเป็น คะแนนต่อการแชร์หนึ่งครั้ง
  • จำนวนการกดความรู้สึก คิดเป็น 1 คะแนนต่อการกดหนึ่งครั้ง (นับคะแนนทุกความรู้สึก)
   • กำหนดการของกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
   • ผู้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ ตามที่กฎหมายกำหนด
   • คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
   • คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดทันที โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ขั้นตอนการส่งผลงาน และกำหนดการ

 • ส่งผลงานหนังสั้นผ่านทางออนไลน์ ได้ที่ : pr-tpqi@tpqi.go.th
 • ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พ.ค. 2564 ขยายเวลาส่งผลงานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เวลา 00.00 น.)
 • ประกาศผลวันที่ 24 มิ.ย.2564 (รายละเอียดกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ รายละเอียดกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

 • เนื้อหาสอดคล้องตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ความคิดสร้างสรรค์        
 • การผลิต เทคนิคการนำเสนอแปลกใหม่ น่าสนใจ   

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

คณะกรรมการ

 • นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 • คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ควบคุมการสร้าง
 • คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค อดีตรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ด้านรายการและการผลิตรายการ และประธานชมรมสื่อสังคมออนไลน์
 • คุณสมเกียรติ วิทุรานิช นักเขียนบทภาพยนตร์ และผู้กำกับภาพยนตร์

ติดต่อสอบถาม
Facebook : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Paweena Phumanguan

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
120,000 Baht
หมดเขต: 
01 มี.ค. 2021 (All day) to 30 มิ.ย. 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.