^ Back to Top

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

KOI Thé Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest" หัวข้อ "KOI. Your Daily Beat!" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

กติกาการเข้าส่งผลงานประกวด

 • ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย หรือสายงาน
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ส่งผลงานต่อชิ้นงาน (เช่น เดี่ยว หรือ ทีม) และไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน หรือประเภทชิ้นงานต่อผู้ส่ง
 • ไม่จำกัดรูปแบบผลงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ประเภทการประกวด

 • ประเภท Graphic Design
  • การออกแบบ:
   • ไม่จำกัดรูปแบบผลงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น สามารถเป็นภาพวาดออกแบบด้วยมือ หรือใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบผลงาน
   • ผลงานควรมีขนาดไซส์ A4 (21 x 29.7 ซม.) ขึ้นไป
  • การส่งผลงาน:
   • ส่งผลงานเป็นไฟล์ JPG โดยมีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 dpi
   • ส่งผลงานมาที่อีเมล events@koicafe.com หัวข้ออีเมล KOI15_Graphic_(ชื่อผู้ส่งผลงาน)_Thailand
 • ประเภท Creative Video
  • การออกแบบ:
   • ไม่จำกัดรูปแบบผลงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ผลงานวิดิโอในรูปแบบ Animation หรือ ถ่ายแบบ Live Action
   • ผลงานควรมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
   • วิดิโอควรมีขนาด 1920 x 1080 dpi และมีความละเอียดภาพ 1080p HD ขึ้นไป
   • ส่วนประกอบในผลงานทั้งภาพ และเสียงในวิดีโอควรถูกสร้างสรรค์โดยผู้ส่งประกวดเอง โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานท่านอื่นๆ และหากมีการนำผลงานเสียงของผู้สร้างสรรค์ท่านอื่นมาใช้ประกอบในผลงานควรมีการขออนุญาตให้เรียบร้อย โดยผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น
  • การส่งผลงาน:
   • ส่งผลงานเป็นไฟล์ mp4, AVI, หรือ wmv มาที่อีเมล events@koicafe.com หัวข้ออีเมล KOI15_Video_(ชื่อผู้ส่งผลงาน)_Thailand
   • โดยหากไฟล์มีขนาดใหญ่ สามารถลงลิงก์ที่อัพโหลดวิดีโอมาที่อีเมลข้างต้น ในหัวข้อเดียวกันได้เช่นกัน

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาส่งผลงาน: วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
 • พิจารณาตัดสินผลงาน และประกาศผล: ภายในเดือนเมษายน 2564

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานตรงตามหัวข้อที่กำหนด (Theme 40%)
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality 30%)
 • การสื่อความหมาย (Expressiveness 30%)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ KOI15 Gold Dot Award แต่ละประเภท จะได้รับ KOI Drink Voucher จำนวน 150 ใบ พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย จะได้รับ KOI Drink Voucher หรือสินค้า Limited Edition พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประกาศเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์ หรือโฆษณาผ่านสื่อ Online หรือ Offlineใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ และไม่ได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 2. ผู้จัดงานประกวด (ร้าน โคอิ เตะ ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ หากผลงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 3. ผลงานที่ชนะรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานประกวด โดยผู้จัดงานประกวดมีสิทธิ์ในการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพี่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยผู้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องเซ็นต์สัญญา “ข้อตกลงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน (Work Copyright Ownership Agreement)” เพื่อมอบสิทธิ์ และอนุญาตให้ผู้จัดงานประกวดใช้ผลงานได้ตามกฎหมาย และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน
 4. หากเพลงที่ใช้ประกอบในผลงานของผู้ได้รับรางวัล เป็นเพลงที่ถูกดัดแปลงจากผลงานดั้งเดิมของผู้สร้างสรรค์ท่านอื่น ผู้ชนะรางวัลต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของผลงานนั้นๆ ก่อนการรับรางวัล มิเช่นนั้นผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัลให้ผู้ชนะ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัลและตำแหน่งผู้ชนะให้ผู้ส่งผลงานท่านอื่น
 5. หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นกับผลงานผู้ชนะภายหลังจากรับรางวัล ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและขอคืนรางวัลจากผู้รับรางวัลชิ้นนั้นๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดท่านอื่นอีก
 6. หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามมาตราฐานที่ทางผู้จัดงานกำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัล
 7. โคอิ เตะ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/koithethailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสรัลพร เกศวหงส์ / KOI Thé Thailand

หมดเขต: 
13 ม.ค. 2021 09:00 to 31 มี.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.