^ Back to Top

ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”

ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”

Central Food Retail ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน "Central Food Retail Innovation Contest - Innovative Sustainable Food and FMCG" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 220,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาสินค้าและธุรกิจร่วมกับ Central Food Retail

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษาในการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาอาหาร และผลิตภัณฑ์   
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการประกวดได้ร่วมพัฒนาสินค้าไปสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับ Central Food Retail
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติการสมัคร

 1. เป็นสินค้านวัตกรรมอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดอยู่ภายใต้ 4 หมวดหมู่สินค้าภายใต้กรอบแนวความคิดของ Central Food Retail (ประเภทใดประเภทหนึ่ง) ดังต่อไปนี้
  • ความสวยความงาม
  • สุขภาพ
  • กาแฟเครื่องดื่ม
  • สัตว์เลี้ยง
 2. ต้องมีสินค้านวัตกรรมอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสำเร็จแล้ว (MVP) 80% ขึ้นไป หรือสำเร็จแล้วพร้อมออกสู่ตลาดเพื่อขยายธุรกิจ
 3. มีความรู้ ความสนใจ และประสบการณ์ด้าน Food Sci/ Tech Food Innovation/ Food Entrepreneur/ Supermarket and Convenience Store Retail

กำหนดการ

 • วันนี้ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 : เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน สามารถส่งข้อมูลการสมัคร และรายละเอียดผ่านทาง online
 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : ที่ Central Food Retail Learning Academy Center (Tops Super Market Kaset)
  • นำเสนอแนวคิด ที่มาเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค (อาหารหรือผลิตภัณฑ์) และแผนแนวทางการดำเนินธุรกิจ ทีมละไม่เกิน 3 คน
  • Pitching 5 นาที ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
   • ที่มาและวิสัยทัศน์
   • อธิบายลักษณะสินค้า และประโยชน์
   • แผนธุรกิจ เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ราคาเป้าหมายยอดขาย และกำไร วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย
    หมายเหตุ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • ตอบคำถามคณะกรรมการ 5 นาที เมื่อเสร็จสิ้นการประกวด ทางคณะกรรมการฯ จะทำการประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีม
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 : ที่ Central Food Retail Learning Academy Center (Tops Super Market Kaset)
  • 5 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานรอบสุดท้ายกับผู้บริหารระดับสูงของ Central Food Retail โดยมีเวลา 7 นาที เป็นภาษาอังกฤษ และตอบคำถามผู้บริหาร 5-10 นาที
  • จากนั้นคณะกรรมการฯ จะทำการตัดสิน ประกาศผลและมอบรางวัลกับ 3 ทีมผู้ชนะเลิศ

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน โดยจะจัดให้มีการนําเสนอผลงานในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563

 • นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ – 40%
 • ความสอดคล้องกับแนวทางข้อมูลการจัดงาน คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม – 25%
 • ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความสามารถในการต่อยอดทางธุรกิจ – 25%
 • วิธีการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม - 10%

หมายเหตุ

 1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกวดนี้ ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด หากแต่ทาง Central Food Retail มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดในเอกสารสิ่งพิมพ์และ/หรือสื่อสารสนเทศทุกประเภทเพื่อการโฆษณา โดยถือว่าเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และ Central Food Retail ไม่ต้องเสียค่าสิทธิ์แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
 3. รางวัลประเภท “เงินสด” เป็นจำนวนที่ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินรางวัลดังกล่าว และผู้ได้รับเงินรางวัลจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่ผู้จัดโครงการฯ ร้องขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วย

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 70,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

และได้ร่วมงานกับทาง Central Food Retail ดังนี้

 • พัฒนาสินค้าและธุรกิจร่วมกับ Central Food Retail
 • เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายใต้ Central Food Retail
 • ได้รับการสนับสนุนทางการตลาดภายในเครือ central food Retail

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/TopsThailand
Central.Food.Innovation@central.co.th

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
220,000 Baht
หมดเขต: 
16 ต.ค. 2020 09:00 to 15 พ.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.