^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”

ประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”

ONE Phitsanulok ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020” ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ของความเป็นพิษณุโลก” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ถือสัญชาติไทย
 2. ไม่จำกัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

กรอบแนวคิดในการประกวด

 1. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
 2. ตัว Mascot จะเป็นตัวอะไร คน สัตว์ สิ่งของ และมีรูปทรงอย่างไรก็ได้ แต่ต้องมีรูปร่างที่มีเอกลักษณ์
 3. ออกแบบตัว Mascot อยู่บนพื้นฐานความมีเสน่ห์ เข้าถึงได้ และง่ายในการจดจำในฐานะ Mascot ประจำจังหวัดพิษณุโลก
 4. ตัว Mascot ควรมีความโดดเด่น ไม่ว่าจะใช้งานในลักษณะใด เช่น พิมพ์บนเสื้อ กระดาษ cut out หรือผลิตเป็นสินค้าที่ระลึก
 5. Mascot ควรมาพร้อมกับชื่อที่มีความหมาย ลักษณะตัวอักษร พร้อมมีคำอธิบายสั้นๆ ประกอบตัว mascot เล่าถึงแรงบันดาลใจ เนื้อหา หรือ เรื่องราวที่สร้างสรรค์
 6. ผลงานที่ออกแบบต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง และผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบตัว Mascot ในอิริยาบถต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน
 7. ตัว Mascot บางครั้งอาจจะได้รับการใช้ในพื้นที่ขนาดที่เล็ก ดังนั้นตัว Mascot ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดมาก เช่น ลวดลายวิจิตร หรือรายละเอียดที่มีความสลับซับซ้อน

กติกาการประกวด

 1. ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ - นามสกุล อายุ สถานศึกษา เบอร์โทร อีเมล์ ลงบนผลงาน
 2. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 pdi
 3. การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 4. หากผู้เข้าร่วมนำพระพุทธชินราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาออกแบบ ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นออกจากการแข่งขันทันที
 5. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น
 6. การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่งและจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 7. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากกรรมการ คัดเลือกเหลือไม่เกิน 15 ผลงาน และจะนำผลงานทั้งหมดขึ้น เพจเฟซบุ๊ก ONE Phitsanulok ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และประกาศผลผู้ชนะเลิศภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ระยะเวลา และประกาศรางวัล

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 28 ตุลาคม 2563 (ก่อนเวลา 12.00 น.)
 • ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 ผลงาน ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ONE Phitsanulok
 • โหวตรางวัล Popular Vote จากผลงานที่ผ่านการคัดเลือกที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2563 (ก่อนเวลา 23.59 น.) ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ONE Phitsanulok
 • ประกาศและมอบรางวัลชนะเลิศภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ONE Phitsanulok

ช่องทางการส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานด้วยตัวเองเป็นภาพ Mascot พิมพ์สี กระดาษ A3 (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน) และแนบใบสมัคร พร้อมระบุหน้าซองว่า “ประกวด ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020” ที่ บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด (บี-สมาร์ท) เลขที่ 276/20 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยแนบภาพ Mascot พิมพ์สี กระดาษ A3 (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน) และแนบใบสมัคร พร้อมระบุหน้าซองว่า “ประกวด ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020” ส่งมาที่ บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด เลขที่ 276/20 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
 3. ส่งผลงานทาง Email โดยแนบแนบภาพ Mascot ไฟล์นามสกุล jpeg, png หรือ pdf (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ท้าย Email) และแนบใบสมัคร พร้อมระบุหัว Email ว่า “ประกวด ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020” ส่งมาที่ onephitlok@gmail.com  (จะต้องมี Email ตอบกลับ เพื่อยืนยันว่าได้รับผลงานที่ส่งมาแล้ว)

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงประวัติศาสตร์หรืออัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ในทางบวกให้แก่จังหวัดพิษณุโลก
 2. มีองค์ประกอบที่สวยงาม จดจำง่ายและความเด่นชัดสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. คำนึงถึงการผลิตที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 7,000  บาท จำนวน 1 รางวัล และโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000  บาท จำนวน 1 รางวัล และโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote ของที่ระลึก จำนวน 1 รางวัล และโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ประกวดที่เข้ารอบ 15 ผลงาน จะได้รับเกียรติบัตรทุกผลงาน   

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Page : ONE Phitsanulok
 • คุณชัยวัฒน์     โทร 063-117-3555     
 •  E-mail : onephitlok@gmail.com    
ข่าวประชาสัมพันธ์ : One Phitsanulok
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
หมดเขต: 
28 ก.ย. 2020 09:00 to 28 ต.ค. 2020 12:00

Members Online

There are currently 0 users online.