^ Back to Top

ประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม”

ประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

แนวคิด
ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมการออมเคียงคู่สังคมไทยมามากกว่า 107 ปี โดยมุ่งเน้นปลูกฝังการสร้างจิตสำนึก สร้างวินัยให้คนไทยตระหนัก รักในการออม และด้วยสภาวการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง การส่งเสริมให้สังคมหันมาใส่ใจการออมเงินมากขึ้น เพื่อที่จะได้มีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือเกิดวิกฤติการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึ้นอีก จึงถือเป็นภารกิจหลักของธนาคาร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวาดการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม”
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ส่งเสริมการออมให้แก่เยาวชน ลูกค้าและประชาชน ในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของธนาคารออมสิน
 3. เพื่อดำเนินการคัดเลือก และนำภาพที่ชนะเลิศการประกวดไปจัดแสดงในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น ส่งมามากกว่า 1 ผลงาน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานล่าสุดที่ส่งเข้าประกวด
 2. ผลงานจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม โดยแฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และไอเดียแปลกใหม่ ซึ่งสามารถผลิตผลงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือวาดภาพระบายสีตามความถนัดส่วนบุคคล
 3. การส่งผลงานสำหรับภาพวาด รูปแบบไฟล์ (Format) : JPG หรือ PNG ผลงาน ขนาด A4 จำนวน 1 ผลงาน และสำหรับภาพกราฟฟิก รูปแบบไฟล์ (Format) : Adobe Illustration หรือ Adobe Photoshop พร้อมแนบไฟล์ JPG หรือ PNG ผลงาน ขนาด A4 จำนวน 1 ผลงาน
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องโพสต์ภาพผลงานผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติด #ออมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคม #GSBsociety และ #GSBsocialbank และแคปภาพหลักฐานการโพสต์ของตนเองรวมทั้งแนบลิงค์โพสต์ดังกล่าวเพื่อประกอบการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารออมสิน โดยธนาคารสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อของธนาคาร และสามารถปรับปรุงแก้ไขผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานต่อไป
 7. คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย คณะทำงานธนาคารออมสิน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ธนาคารออมสิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินผลงาน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 – 14 ตุลาคม 2563
 • ประกาศผล วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผ่านทาง www.gsb.or.th และ Facebook GSB Society

การส่งผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.gsb.or.th โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมนำเสนอแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วน
 2. ผลงานต้องจัดส่งตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้
  • รูปแบบที่กำหนดสำหรับภาพวาด
   • รูปแบบไฟล์ (Format) : JPG หรือ PNG
   • ผลงาน ขนาด A4 จำนวน 1 ผลงาน
  • รูปแบบที่กำหนดสำหรับภาพกราฟฟิก
   • รูปแบบไฟล์ (Format) : Adobe Illustration หรือ Adobe Photoshop พร้อมแนบไฟล์ JPG หรือ PNG
   • ผลงาน ขนาด A4 จำนวน 1 ผลงาน
 3. ส่งเอกสารใบสมัคร, ภาพหลักฐานการโพสต์ผลงานของตนบน Facebook ส่วนตัว, แนบลิงค์ยืนยันการโพสต์ผลงานดังกล่าว และไฟล์ผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ทาง Email : gsbcontest108@gmail.com เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง 14 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.

เกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมาย เนื้อหาและประเด็นตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์
 • ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคการนำเสนอผลงานโดนใจคณะกรรมการ

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
  • รางวัลที่ 1 5,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 3,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 1,000 บาท
 • ประเภทประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • รางวัลที่ 1 9,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 7,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
โทร 02 299 8000 ต่อ 010232 และ 010236 (ในเวลาทำการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : GSB Society

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
28 ก.ย. 2020 09:00 to 14 ต.ค. 2020 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.