^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “๙ ในดวงใจ”

ประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “๙ ในดวงใจ”

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “๙ ในดวงใจ” ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดโครงการ
โครงการประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น นำเสนอเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เพื่อจัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยภัฎเชียงราย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อรัชกาลที่ ๙
๒. เพื่อให้เยาวชนไทยได้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนได้ต่อยอด ศึกษาองค์ความรู้ของรัชกาลที่ ๙ และนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ชมภาพยนตร์
เยาวชน อายุ ๗ – ๑๒ ปี

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
๑. บุคคลทั่วไป
๒. นักเรียน นิสิต นักศึกษา

หลักเกณฑ์การประกวด
๑. ส่งรายละเอียดของภาพยนตร์ “๙ ในดวงใจ” ดังนี้
        ๑.๑ แนวความคิดในการนำเสนอ (Concept)
        ๑.๒ โครงเรื่องและเนื้อหา (Plot)
        ๑.๓ รูปแบบวิธีการนำเสนอ (Technic)
๒. ส่งผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่จัดทำขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่มาก่อน ไม่จำกัดรูปแบบ ความยาว ๓-๕ นาที
๓. ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตามวันและเวลาที่นัดหมาย
๔. ส่งผลงานได้มากกว่า ๑ เรื่อง แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงเรื่องเดียว

ระยะเวลา

 • รับสมัครพร้อมส่งผลงาน ๒๐ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 • ประกาศผลผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๔ เรื่อง วันที่ ๓๐ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๓
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ต้องมีตัวแทนเดี่ยวหรือกลุ่ม นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ที่จัดเตรียมไว้ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๓ เวลาราชการ
 • ประกาศผลการตัดสินวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านช่องทาง Facebook : ๙ ในดวงใจ

วิธีการสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดและรายละเอียด
 • วิธีการส่งผลงาน
  • ส่งใบสมัครพร้อมผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่น "๙ ในดวงใจ" ได้ ๒ ช่องทางดังนี้
   • E-mail : 9inmymind@gmail.com
   • Facebook : ๙ ในดวงใจ (ทางกล่องข้อความ)
   • ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
  • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๔ เรื่อง จัดทำต้นฉบับผลงานบันทึกลง Thumb Drive ๑ ชุด ดังนี้
   • ไฟล์บทภาพยนตร์
   • ไฟล์ผลงาน
  • ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ไปที่
   โครงการประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “๙ ในดวงใจ”
   บริษัท พรีเซนเทีย จำกัด
   ซอยลาดพร้าว ๙๔ ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.๑๐๓๑๐
   (ถือเอาวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ๓ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ
        ๑. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปเผยแพร่ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙
        ๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งได้ ผู้ดำเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบข้อสงสัยใดๆ
        ๓. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์
        ๔. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของโครงการฯ โดยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
        ๕. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้ได้รับการคัดเลือก / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ได้รับการคัดเลือก / ผู้ได้รับรางวัลได้

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท พรีเซนเทีย จำกัด
  ซอยลาดพร้าว ๙๔ ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.๑๐๓๑๐
 • โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๙๙-๖๑๘๒, ๐๒-๕๕๙-๓๔๑๗
  จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๐:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.
 • Email : 9inmymind@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท พรีเซนเทีย จำกัด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
หมดเขต: 
22 ก.ค. 2020 09:00 to 30 ก.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.