^ Back to Top

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS"

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS" ชิงเงินรางวัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี

ประเภทการประกวด
ผู้เข้าประกวดเลือกผลงานเข้าประกวดประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

 • ประเภทการออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design)
 • ประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Design)

กระบวนการการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • ผู้สมัคส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
  • คณะกรรมการคัดเลือกผลานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่การพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการออnแบบ ในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
 • รอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนําเสนอผลงานที่ปรับแก้ไขแล้วต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่สมควรได้รับรางวัลต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

การส่งผลงาน

 • ส่งเป็นไฟล์ภาพ .jpg (RGB 300 ppi) พร้อมใบสมัคร และสําเนาบัตรประชาชน
 • ส่งมาที่ nyd.awards@gmail.com
 • ส่งภายในเวลา 24.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรอชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลสําหรับสถาบันการศึnษาของผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • nyd.awards@gmail.com
 • www.facebook.com/NYD
หมดเขต: 
05 พ.ค. 2020 (All day) to 30 มิ.ย. 2020 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.