^ Back to Top

แข่งสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย กับโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO

แข่งสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย กับโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย กับโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้คนพลังงานรุ่นใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายและต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย ผ่านกิจกรรม “Hackathon" ภายใต้กรอบแนวคิด “THAILAND ENERGY ECOSYSTEM” Redefine Relationship between Policy and Business ชิงทุนสนับสนุนไอเดีย รวม 450,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • Startup SMEs เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 • พนักงานบริษัทเอกชน
 • ผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน
 • นิสิต-นักศึกษา
 • ประชาชนทั่วไป อายุ 18-45 ปี

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ : 30 ส.ค. 2562
 • กิจกรรม Challenge Briefing & Team Matching และ กิจกรรม Prerequisite Training  : 7 ก.ย. 2562
 • กิจกรรม Around the Clock Hackathon : 19 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
 • กิจกรรม Workshops : 26 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
 • กิจกรรม Perfect Pitching : 23 พ.ย. 2562

ติดต่อสอบถาม

 • เฟซบุ๊กเพจ : The Energist by EPPO
 • อีเมล : theenergistbyeppo@gmail.com
 • โทรศัพท์
 • 08-1532-0808 (คุณพัทธ์ธีรา)
 • 09-4646-4628 (คุณณวกมล)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pakinee / THE ENERGiST 2 by EPPO

Contest Type: 
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2019 09:00 to 30 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.