^ Back to Top

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ ๗ "ENERGY PAINTING 2019" หัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ”

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ ๗ "ENERGY PAINTING 2019" หัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ ๗ "ENERGY PAINTING 2019" หัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ” ชิงเงินรางวัล พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ

ประเภทการประกวด

 • มัธยมศึกษาตอนต้น 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. 
 • อุดมศึกษา/ปวส.
 • ประชาชนทั่วไป 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดรอบแรก

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอด ถึงแนวทางการทําความดีบําเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน และการนําพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จํากัดชิ้นงาน และเป็นผลงานภาพวาดด้วยสีประเภทใดก็ได้บนกระดาษวาดภาพ หรือวัสดุอื่นๆ ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร เท่านั้น ไม่จํากัดเทคนิคสร้างสรรค์ (ผู้ส่งผลงานมากกว่า 1 ชิ้นงาน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล เท่านั้น) 
 3. ต้องระบุชื่อ-สกุล / วัน-เดือน-ปีเกิด / สถานศึกษา / ที่อยู่ปัจจุบัน / หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ / สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน / นักศึกษา /สําเนาบัตรประชาชน /พร้อมอธิบายแนวคิดของภาพวาดไม่น้อยกว่า 3 บรรทัดลงในใบสมัคร และติดไว้ด้านหลังผลงาน 
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเข้าประกวดผลงานรอบสุดท้าย ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล จํานวน 3 วัน 2 คืน 
 5. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ด้วยฝีมือตนเอง ไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลที่ไดมาก่อน และภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงพลังงาน โดยการตัดสินของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การส่งผลงานเข้าประกวด 
  • ส่งด้วยตนเองได้ที่ 
   • กระทรวงพลังงาน อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 
    ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
   • Come on Studio (คําม่อน สตูดิโอ) 
    ซอยร่วมมิตรพัฒนา ห้าแยกวัชรพล ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ 
  • ทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.47 ปณฝ.สายไหม กทม.10224 
  • ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16 สิงหาคม 2552 (ผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ดูวันที่ของการประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) 
 7. สําหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้ง 4 ประเภn พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน และด้านศิลปะในต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตามเงื่อนไขที่กระทรวงพลังงานกําหนด)
 8. สําหรับผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 4 สามารถติดต่อขอรับผลงานคืนได้ที่กองประสานงานโครงการฯ โดยกระทรวงพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 081-555 -1705 / 081-634-9376
 • www.facebook.com/Energypaintingcontest
หมดเขต: 
28 มิ.ย. 2019 09:00 to 16 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.