^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยทันตแพทย์จัดฟัน

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป
 • ประเภทที่ 2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา

กติกาการประกวด

 1. มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
  • ตระหนักถึงโทษของการจัดฟันเถื่อน (หรือจัดฟันแฟชั่น) ที่ทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่ทันตแพทย์
  • ทันตแพทย์จัดฟันคือใคร?
 2. ความยาวคลิปวีดีโอไม่เกิน 1 นาที ไม่จำกัดรูปแบบนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบไวรัลคลิป หนังสั้น แอนิเมชั่น หรืออื่นๆ
 3. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ สามารถค้นหาเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.thaiortho.org

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2562
 • ประกาศผลและมอบรางวัลทางเว็บไซต์ www.thaiortho.org และมอบรางวัลที่งานประชุมกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

วิธีการสมัคร
ผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวด ต้องส่งหนังสั้น พร้อมเอกสารตามรายการด้านล่าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน (เฉพาะกรณีสมัครประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)

วิธีส่งผลงาน
ส่ง File ผลงานหนังสั้น หรือ Link ผลงานที่กรรมการสามารถดาวน์โหลดได้ พร้อมแนบใบสมัครและเอกสารข้างต้น ทาง Email : thaiorthoshortfilm@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป จำนวน 3 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จำนวน 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ประเภทที่ 2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 3 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จำนวน 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย Email : thaiorthoshortfilm@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร / สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
130,000 Baht
หมดเขต: 
04 มิ.ย. 2019 09:00 to 30 ก.ย. 2019 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod