^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์”

ประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์” เพื่อส่งเสริม อนุรักษณ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,385,000 บาท

หัวข้อการประกวด
“ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์”มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณี แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ความเชื่อ ค่านิยม ศาสนาสะท้อนผ่านวิถีการดำเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เช่น ประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีบุญเบิกฟ้า วัฒนธรรมทางด้านการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ประวัติศาสตร์ รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น กู่กาสิงห์ กู่สันตรัตน์ พระธาตุยาคู พระธาตุขามแก่นรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง เขื่อนลำปาว น้ำตกถ้ำโสดาอย่างน้อย 1 อำเภอในกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ความคิดสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

คุณสมบัติ
ประกวดแบบทีม ทีมละไม่เกิน 6 คนโดยแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้

 1. ระดับนักเรียน/นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
 2. ระดับประชาชนทั่วไป

รอบการประกวด

 •  การประกวดรอบที่ 1 
  • การพิจารณารอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องส่ง ชื่อเรื่อง แนวคิด (Concept) และเค้าโครงเรื่อง (Plot) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยผู้เข้าประกวดต้องอธิบายถึงแนวคิดในการจัดทำเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น ว่ามีแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจอย่างไร
  • Plot ที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการทั้ง 5 ท่าน จะได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว“ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์”เพื่อให้ความรู้ เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น ส่วนผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้ถือว่าตกรอบหมดสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบต่อไป
  • เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย) เครดิตท้ายผลงานต้องมีโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม และ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 • การประกวดรอบที่ 2 
  • ผู้ประกวดที่ชนะการประกวดรอบที่ 1 ในอันดับ 1- 3 จากระดับ นักเรียน/นักศึกษา และในอันดับ 1- 3 จากระดับประชาชนทั่วไป รวมทั้ง 2 ระดับ เป็นจำนวน 6 ทีม จะได้สิทธิเข้าประกวดในรอบที่ 2 
  • ผู้ประกวดจะต้องผลิตหนังสั้นตามกรอบของเนื้อหา โดยการจับสลาก และต้องส่ง ชื่อเรื่อง แนวคิด (Concept) และเค้าโครงเรื่อง (Plot) หรือบทความยาวไม่น้อยกว่า4 หน้ากระดาษ A4 โดยผู้เข้าประกวดต้องอธิบายถึงแนวคิดในการจัดทำเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น ว่ามีแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจอย่างไร โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายทำ
  • หากบทไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถนำกลับไปแก้ไขใหม่ ไม่เกิน 2 ครั้ง หากยังไม่ผ่านถือว่าตกรอบหมดสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบต่อไปโดยอนุญาตให้มีที่ปรึกษาและทีมงานในการผลิตภาพยนตร์ได้
  • นื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่ต่ำกว่า 15 นาที แต่ไม่เกิน 20 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย) เครดิตท้ายผลงานต้องมีโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม และ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ต้องมีนักแสดงนำอย่างน้อย 2 คน
  • ผลงานภาพยนตร์สั้นต้องมีคุณภาพผ่านหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ หากไม่ผ่านสามารถนำกลับไปแก้ไขได้ 1 ครั้ง

รางวัลการประกวด

 • รางวัลการประกวด รอบที่ 1
  • ระดับนักเรียน/นักศึกษา
   • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  • ระดับประชาชนทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 • รางวัลการประกวดรอบที่ 2 
  • รางวัลชนะเลิศ 350,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 200,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 150,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ เงินรางวัลทั้ง 2 การประกวด จะต้องโดนหักภาษีนำจ่ายสรรพากร 5% โดยผู้รับรางวัล สามารถไปทำเรื่องขอคืน ภาษีได้ที่สรรพากร

กำหนดระยะเวลา

 • ส่ง plot รอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน ได้ที่อีเมล shortfilmcontest101@gmail.com
 • การส่งผลงานประกวด
  • ส่งผลงานประกวดรอบที่ 1 รอบตัดสินส่งผลงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ได้ที่ช่องทางอีเมล์ shortfilmcontest101@gmail.com
  • ส่งผลงานประกวดรอบที่ 2 รอบตัดสินส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ได้ที่ช่องทางอีเมล์ shortfilmcontest101@gmail.com
 • การประกาศผลรางวัล
  • ประกาศผลรอบที่ 1 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
  • ประกาศผลรอบที่ 2 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการตัดสิน

 • ปรัชญา ปิ่นแก้ว (ผู้กำกับภาพยนตร์)
 • ธนิตย์ จิตนุกูล (ผู้กำกับภาพยนตร์)
 • นนทรี นิมิบุตร (ผู้กำกับภาพยนตร์)
 • บัณฑิต ทองดี (ผู้กำกับภาพยนตร์)
 • ปรีชา สาคร (ผู้กำกับภาพยนตร์)

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์หมายเลข 043 512 606 หรือ 0934283636
 • เฟสบุ๊ค แฟนเพจ การประกวดหนังสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมอีสาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pradtana Ponglungka

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,385,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
24 เม.ย. 2019 10:00 to 30 เม.ย. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.