^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน

โครงการชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน หัวข้อ “คุณภาพชีวิตยั่งยืน เริ่มต้นจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทุกสถาบัน

กรอบแนวคิด

 1. จะทำให้คนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองจนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไร
 2. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร และดีขึ้นอย่างไร

กติกาการประกวด

 1. สมัครเป็นทีม 3 คนขึ้นไป
 2. ผลงานความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
 3. ผลงานต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว การพัฒนาคุณภาพชีวิต และวิถีชีวิตคนริมคลอง
 4. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง และห้ามมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมือง
 5. ต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เคย ส่งประกวดที่ไหนมาก่อน
 7. ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280x720) เป็นไฟล์ประเภท .mp4 เท่านั้น
 8. ต้องถ่ายทำในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวเท่านั้น (สามารถติดต่อผู้ประสานงานเพื่อลงพื้นที่ถ่ายทำได้ที่ 094-598-4146 นางสาวอัญชิสา หัดจุมพล ผู้ประสานงาน)

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะที่ 1 ประกาศรับสมัครทีมผลิตคลิปวิดีโอ วันที่ 1 เมษายน - 19 เมษายน 2562 ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2562
 • ระยะที่ 2 กิจกรรมทำความรู้จักชุมชน ล่องเรือเยี่ยมชมชุมชน วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
 • ระยะที่ 2 ส่งผลงานเข้าประกวดภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
 • ระยะที่ 3 ตัดสินผลการประกวด วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562
 • ระยะที่ 4 ประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วันที่ 25สิงหาคม 2562

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 30 มิถุนายน 2562 ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา ไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ) วงเล็บมุมซองว่า “คลองลาดพร้าว”

วิธีการส่งผลงาน
โพสต์คลิปวิดีโอผลงานส่งเข้าประกวดลง Facebook และ YouTube ได้จนถึง 15 พฤษภาคม 2562  และส่งผลงานคลิปวิดีโอโดยคัดลอกผลงานลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ประเภท .mp4 ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา ไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ) วงเล็บมุมซองว่า “คลองลาดพร้าว”

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 2. คลิปที่ส่งเข้าประกวดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่สามรถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)

 1. การโพสต์คลิปลง Facebook และ you tube (ยอดไลค์และแชร์สูงสุด)  30 คะแนน
 2. คะแนนเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อและกรอบแนวคิด 20 คะแนน
 3. คะแนนรูปแบบการนำเสนอ องค์ประกอบ ความโดดเด่นและความน่าสนใจ 20 คะแนน
 4. ขวัญใจชาวบ้าน (ตัวแทนชุมชนริมคลองลาดพร้าวเป็นผู้ให้คะแนน) 20 คะแนน
 5. ความรับผิดชอบต่อสังค 10 คะแนน

รางวัลการประกวด
ผู้เข้าประกวดจะได้รับรางวัลตามคะแนนที่ได้รับ เรียงจากคะแนนสูงสุดและไล่ลงมาตามลำดับ เป็นเงินรางวัลรวม 70,000 บาท และประกาศนียบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 20,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 10,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 5,000บาท  2 รางวัล ๆ ละ  5,000 บาท และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  912 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • โทรศัพท์ 02–378-8300 ต่อ 8628

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัญชิสา หัดจุมพล

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
หมดเขต: 
01 เม.ย. 2019 10:00 to 30 มิ.ย. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.