^ Back to Top

ประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11

ประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 - 2562 ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประลงค์
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ : มีการใช้ใบหญ้าแฝกมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ของเล่น ของขวัญ ของชำร่วย ของใช้ตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน เครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ โดยใช้ใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุหลักในการผลิต ทั้งในรูปแบบงานหัตถกรรม และการใช้เทคนิคอื่นๆ เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความสวยงาม ไม่ลอกเลียนแบบ ชิ้นงานมีความเรียบร้อย สมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 2. ประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ : ผลงานควรแสดงแนวคิดสร้างสรรค์การออกแบบได้อย่างน่าสนใจ มีการนำเสนอแนวคิดและวิธีการจัดการใบหญ้าแฝกในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน สามารถผลิตผลงาน ให้ใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ สามารถจัดทำรายละเอียด รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ วิธีการและขั้นตอนการผลิต และสามารถถ่ายทอดความรู้สำหรับการผลิตผลงานแก่ชุมชนได้ ภายหลังได้รับรางวัล

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • รูปแบบผลงานที่ส่งประกวด (เช่น กระเป๋า ตะกร้า เก้าอี้ พร้อมแนบภาพถ่าย)
 • ชื่อผลงานและจำนวนชิ้นงานที่ส่งประกวด                
 • แรงบันดาลใจในการออกแบบ
 • กรณีส่งผลงานเป็นกลุ่ม-ทีม โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อกลุ่ม-ทีม รายชื่อสมาชิก ชื่อหน่วยงาน สังกัด หรือมหาวิทยาลัย ส่งเป็นเอกสาร (เขียนหรือพิมพ์) เพิ่มเติมและส่งแนบมาพร้อมกับใบสมัครและใบนำส่งผลงานนี้
 • สำหรับประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ โปรดจัดทำรายละเอียด ได้แก่รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ วิธีการและขั้นตอนการผลิต แนบเพิ่มเติมมาด้วย

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ -  28 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
  • รางวัลชนะเลิศ : รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
  • รางวัลชนะเลิศ : รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 70,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 10,000 บาท

หมายเหตุ

 • คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกลุ่มประเภทผลงานได้ตามเหมาะสม/ ผลงานประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดฯ ถือเป็นสิทธิ์ในการนำไปเป็นผลงานต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชนหรือจำหน่ายโดยการประมูลโดยรายได้ที่เกิดขึ้นจะนำเข้าสู่องค์กรการกุศลต่อไป
 • ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล เดือนมิถุนายน 2562 (หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล คณะผู้จัดการประกวดฯ ถือสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อยกย่องและเป็นองค์ความรู้แก่สาธารณชน

การส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือจัดส่งไปรษณีย์ ส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดฯ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดฯ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.
  เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทร. 02-5371261
 • โทรสาร 02-5372174
 • Email: passana.p@pttplc.com หรือ N.Kanyaphak@gmail.com
หมดเขต: 
31 ม.ค. 2019 10:00 to 28 ก.พ. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.