^ Back to Top

ประกวดมิวสิควิดีโอ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดมิวสิควิดีโอ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี ๒๕๖๑

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควิดีโอ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ทั้ง ๑๐ เพลง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปยังนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยผ่านการผลิตและสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน หันมาตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านกระบวนการผลิตผลงานมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต'
๓. เพื่อเผยแพร่บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต'  โดยใช้มิวสิควิดีโอ ที่ได้จากการประกวดไปสู่สาธารณชนทั้งในสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์  เพื่อรณรงค์สร้างสังคมไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
สมัครคนเดียวหรือเป็นทีมก็ได้  โดยสมาชิกในทีมต้องไม่เกิน ๓ คน แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ

๑. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี)
๒. ประเภทบุคคลทั่วไป

 • ผู้สมัครต้องเลือกประกวดในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
 • ผู้สมัครในประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน และมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า ๑ ทีม
 • ผู้สมัครเป็นสมาชิกได้เพียง ๑ ทีมเท่านั้น
 • ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

เพลงที่ใช้ในการประกวดฯ
ผลงานมิวสิควิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องใช้บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี ๒๕๖๐ เท่านั้น ผู้เข้าประกวดจะเลือกใช้เพลงใดก็ได้จาก ๑๐ เพลงที่กำหนดให้ดังนี้

๑. เพลงเด็กไทยโตไปไม่โกง ๓:๐๗ นาที
๒. เพลงคนไทยหัวใจไม่โกง ๒:๕๐ นาที
๓. เพลงฉันจะไม่ทน ๔:๓๓ นาที
๔. เพลงสาบานกับฟ้า สัญญากับใจ ๔:๐๒ นาที
๕. เพลงปลวก ๓:๕๐ นาที
๖. เพลงช่อสะอาด..ต้านทุจริต ๓:๔๙ นาที
๗. เพลงทุจริตอย่าติดว้าว ๓:๕๘ นาที
๘. เพลงต้นกล้าความดี ๔:๔๐ นาที
๙. เพลงกาล...โกง ๓:๐๙ นาที
๑๐. เพลงใจสะอาด ๓:๔๙ นาที

หลักเกณฑ์ประกวด

๑. คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาจากมิวสิควิดีโอที่ใช้บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ที่มีความยาวไม่เกิน ๕ นาที (โดยผู้สมัครไม่ต้องใส่ End Credit ปิดท้ายเพลง)
๒. บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ที่ใช้ในมิวสิควิดีโอจะต้องไม่ดัดแปลงคำร้อง และทำนองเพลง แต่สามารถหยุดเพลง เพิ่มไอเดียความคิดสร้างสรรค์ หรือละครสอดแทรกลงไปในมิวสิควิดีโอได้
๓. ผลงานที่ส่งประกวดฯ จะต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น ไม่นำภาพและเสียงจากแหล่งต่างๆ มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เคยผ่านการประกวดฯ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะจากที่ใดมาก่อน หากคณะกรรมการจัดประกวดพบว่าทำผิดกติกา ให้ถือว่าเป็นโมฆะ และจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๔. กรณีนำภาพและเสียงประกอบหรือคลิปวิดีโอของผู้อื่นมาใช้ในมิวสิควิดีโอ ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง
๕. ในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดเงื่อนไขการประกวดฯ คณะกรรมการจัดประกวดจะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ทำผิดกติกาและผิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทำอันผิดกฎหมายทั้งหมด
๖. ส่งผลงานในรูปแบบ File .MP4 ความละเอียด HD1080P (1920X1080)
๗. ผู้เข้าประกวดจะต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับที่ใช้ผลิตมิวสิควิดีโอ ไว้พิสูจน์กรณีเกิดการประท้วงหลังจากที่ได้รับรางวัล
๘. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ผลงานสุดท้าย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการจัดประกวดสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดัดแปลงหรือทำซ้ำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
๙. การส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่ายอมรับกติกาและวิธีการดำเนินการของคณะกรรมการจัดประกวดซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 • ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
  โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ  'ช่อสะอาดต้านทุจริต'
  ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น ชั้น ๒๕
  เลขที่ ๑๘ อาคาร ทรู ทาวเวอร์  ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐           
 • หรือส่งทาง E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com โดยฝากลิงค์ดาวน์โหลดได้ที่ googledrive, WeTransfer หรือเว็บไซด์ที่รับฝากไฟล์รายอื่นๆ

เอกสารประกอบการส่งผลงานเข้าประกวด

๑. ผลงานมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ในรูปแบบ File.MP4 ความละเอียด HD1080P (1920X1080)  ความยาวไม่เกิน ๕ นาที
๒. เอกสารประกอบการประกวด

 • ใบสมัคร พร้อมลายเซ็นต์ผู้เข้าประกวด
 • สำเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ  หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดการจัดโครงการ

๑. เปิดตัวโครงการวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. เปิดรับผลงานเพลงตั้งแต่มิถุนายน – วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓. คัดเลือกรอบแรกระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
๔. ประกาศผลรอบแรก (๖๐ ผลงาน) วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต, www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com ๕. คัดเลือกผลงานรอบที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศผลผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ ๒๐ ผลงาน ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com
๖. นัดหมายผู้ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีม ร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อพบโค้ชและฟังคอมเม้นต์ ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗. ส่งผลงานที่ปรับแก้ใหม่ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๘. คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ  ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ผลงานสุดท้าย ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com
๙. ประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามหนึ่ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • รางวัลที่ ๑ ถ้วยเกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี, เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๒ ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๓ ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท (๒ รางวัล)
 • รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  • รางวัลที่ ๑ เกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๒ เกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๓ เกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท (๒ รางวัล)
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลที่ ๑ ถ้วยเกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี, เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๒ ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่ ๓ ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท   (๒ รางวัล)
 • รางวัลป๊อปปูล่าโหวต เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท (นับจากยอด Like, Wow, Love มากที่สุดที่ปรากฎบน Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และรวมกับคะแนนโหวตจากผู้เข้าชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ)

ติดต่อสอบถาม
๐๒ – ๘๕๘ – ๖๔๗๑ (๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณมานพ จิตรมั่น / True Visions Group Company Limited

หมดเขต: 
09 มิ.ย. 2018 10:00 to 31 ส.ค. 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod