^ Back to Top

ประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ “dCubic Space Contest Season 2”

ประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ “dCubic Space Contest Season 2”

dCubic Space ร่วมกับ โครงการ Taiwan Startup Terrace และ XYZprinting ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ “dCubic Space Contest Season 2” หัวข้อ “Startup - Starting Your Dream From Sharing Your Space” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ ได้แสดงฝีมือและศักยภาพของตนผ่านผลงานการประกวด
 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัท dCubic Space ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของCo-working space ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำผลงานมาใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไปในอนาคต
 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Taiwan Startup Terrace ซึ่งรับผิดชอบโดยองค์กร National Association of Young Entrepreneurs,Taiwan (N.A.Y.E) ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน

กติกาการประกวด

 1. ผลงานการประกวดจะต้องมีเนื้อหาภายใต้หัวข้อที่กำหนดให้ คือ “Startup” Starting Your Dream From Sharing Your Space
 2. ผลงานการประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบริษัท dCubic Space
 3. ผลงานการประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโครงการ Taiwan Startup Terrace
 4. ผลงานการประกวดมีการใช้ปากกา 3 มิติ XYZ  da Vinci 3D Pen ของ XYZprinting ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าในการเข้ามาใช้ปากกาได้กับทางบริษัท
 5. ผลงานการประกวด ไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบในการออกแบบ โดยที่ผลงานแต่ละชิ้นต้องออกแบบด้วยตัวเอง ห้ามเป็นภาพลอกเลียนแบบจากงานของผู้อื่น หรือเป็นผลงานที่เคยเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือพบว่ามีการลอกเลียนแบบ จะถือว่าผลงานประกวดชิ้นนั้นเป็นโมฆะ
 6. ผลงานการประกวดจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบภายหลัง หรือมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
 7. ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงานประกวด    
 8. ผลงานการประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งสามารถนำไปแก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้
 10. การประกวดในครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทฯ และผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.dcubicspace.com และส่งมาที่ d.cubic.space@gmail.com
 2. กรอกใบสมัครonline ได้ที่ goo.gl/forms/gkZj5LcxomuSbJiF2
 3. เอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครพร้อมเซ็นต์สำเนา

หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถส่งพร้อมกับวันที่ส่งผลงาน

เอกสารแนบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด (พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง)

วิธีการส่งใบสมัคร

 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์ d.cubic.space@gmail.com
 • ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่
  ที่อยู่บริษัท
  36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่33
  ถนนสุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  การเดินทาง : BTS สถานีอโศก , MRT สถานีสุขุมวิท

ขั้นตอนและการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานการประกวดต้องเป็นขนาด A3 (297 x 420 mm หรือ 11.69 x 16.54 in.)
 2. เขียนบรรยายหรืออธิบายเกี่ยวกับผลงานการประกวด เช่น ที่มาหรือแรงบันดาลใจ พอสังเขป พร้อมตั้งชื่อผลงาน
 3. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg และ .ai ทางe-mail : d.cubic.space@gmail.com
 4. ผลงานที่มีการใช้ปากกา3D ให้ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายทั้ง 4 ด้าน ของผลงานแนบมาด้วย
 5. ส่งผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท หรือทางไปรษณีย์ โดยบันทึกผลงานลงในแผ่น CD หรือ DVD หรือ สามารถปริ้นท์เป็นผลงานออกมาได้
  ที่อยู่บริษัท :
  36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่33
  ถนนสุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  การเดินทาง : BTS สถานีอโศก , MRT สถานีสุขุมวิท

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าประกวดสามารถมาใช้ปากกา XYZprinting da Vinci 3D Pen ได้ที่บริษัท dCubic Space โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. ในกรณีที่มีการใช้ปากกา3D Pen ส่งผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท 

รางวัลและเกียรติบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดมูลค่า 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลพิเศษจาก XYZprinting : XYZprinting da Vinci 3D Pen จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลยอดLike มากที่สุด : Gift voucher สำหรับที่นั่ง Shared desk (จำนวน 15 ใบ) 2 รางวัล

หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของผลงาน เทคนิค : 30%
 • การสื่อความหมายของภาพตรงกับหัวข้อ : 20%
 • บริษัท dCubic Space : 25%
 • องค์กร National Association of Young Entrepreneurs,Taiwan (N.A.Y.E) : 15%
 • บริษัท XYZprinting : 10%

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับสมัครการประกวด ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561
 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลรางวัลทางFacebook และเว็บไซต์ www.dcubicspace.com วันที่ 22 สิงหาคม 2561  
 • พิธีมอบรางวัลและกิจกรรม ภายในเดือนสิงหาคม 2561   

ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โครงการ และองค์กร

 • www.dcubicspace.com
 • www.startupterrace.tw
 • www.xyzprinting.co.th

ติดต่อสอบถาม

 • dCubic Space Co.,Ltd.
 • Tel: 02-064-5910 Mobile: 095-895-2413
 • Email: d.cubic.space@gmail.com
 • Website: www.dcubicspace.com
 • Facebook: www.facebook.com/dcubicspace
 • Line: @olc2807g

ข่าวประชาสัมพันธ์ : dCubic co-working space

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
หมดเขต: 
01 มิ.ย. 2018 10:00 to 13 ก.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.