^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป"

ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป"

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่ทางราชการกำหนด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประเภทเยาวชน/นิสิตและนักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา
 • ประเภทประชาชน ไม่จำกัดอายุ เพศและการศึกษา

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และส่งผลงานได้ ไม่เกินคนละ ๒ คลิปวีดิโอ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
  • การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ Theme “กู้ทะเลสวยด้วยคลิป” โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม” รวมอยู่ด้วย
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเลของประเทศไทย
  • ต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
  • ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที ๓๐ วินาที และมีความยาวไม่เกิน ๒ นาที เท่านั้น โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความละเอียดอย่างตำ HD (๑๒๘๐ X ๗๒๐) เป็นไฟล์ประเภท .MP๔ เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่และยังไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน

ขั้นตอนการประกวด

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • ประกาศรายชื่อผลงานคลิปวีดิโอสั้นที่ชนะเลิศและรางวัลชมเชย จํานวน ๘ คลิป (ประเภทเยาวชน จำนวน ๔ คลิป และประเภทประชาชน จำนวน ๔ คลิป) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.prd.go.th

การส่งผลงานคลิปวีดิโอ

 • ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน นักศึกษา สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งที่
  กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
  ชั้น 5 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์
  ถนนพระราม 5 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  ทั้งนี้ ต้องคัดลอกผลงานลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ประเภท .MP๔ เท่านั้น
  ส่งภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)
  วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคลิปวีดิโอ”
 • ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นําคลิปของผู้เข้าประกวดไปไว้ที่ google drive ของตัวเองแล้ว ทําการแชร์ พร้อมทั้งส่ง URL ของคลิปที่ทำการแชร์แล้วส่งไปยัง E-Mail : clipskeepthesea@gmail.com และจะต้องส่งใบสมัครทาง E-Mail : clipskeepthesea@gmail.com โดยนับวันที่ส่งอีเมล์ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เท่านั้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทเยาวชน/นิสิตและนักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย - ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลประเภทประชาชน
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย - ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 • โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๔, ๑๖๐๗
 • โทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๗๐ ๑๔๔๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tanakorn Schlotmann

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
130,000 Baht
หมดเขต: 
15 พ.ค. 2018 10:00 to 14 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.