^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รวมใจรักษ์ไทย”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รวมใจรักษ์ไทย”

บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ในเครือ บริษัท CEPSA ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รวมใจรักษ์ไทย” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 189,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดให้สื่อถึงการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยหรือการร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้มีภาพวาดโลโก้ของบริษัทฯทั้ง 2 โลโก้ลงไปด้วย
 2. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เป็นผลงานเก่า ผลงานของบุคคลอื่นหรือผลงานที่มีการทำซ้ำดัดแปลง คัดลอกหรือเลียนแบบ หากมีการฟ้องร้องทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 3. ผู้เข้าประกวดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
  • ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 ขนาดของผลงาน คือ A2 (16.5 x 23.4 นิ้ว)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 ขนาดของผลงาน คือ A2 (16.5 x 23.4 นิ้ว)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 ขนาดของผลงาน คือ A1 (23.39 x 33.11 นิ้ว)
  • ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ขนาดของผลงาน คือ A1 (23.39 x 33.11 นิ้ว)
 4. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละชิ้น และผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 5. ทางบริษัทฯเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงาน และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นคำชี้ขาด และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 6. ผลงานภาพวาดทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ในเครือ บริษัท CEPSA และบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทำซ้ำ ดัดแปลงผลงานเพื่อเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ หรืออาจนำผลงานบางส่วนหรือทั้งหมดมอบให้กับบริษัท CEPSA ซึ่งเป็นบริษัทแม่
 7. สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เจ้าของผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนด้วยตนเอง ภายในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 หากเจ้าของผลงานไม่มารับคืนผลงานภายในเวลาที่กำหนดบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานนั้นๆ

รางวัลการประกวดวาดภาพ

 • กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6
  • รางวัลที่ 1 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 7,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล 2,000 บาท
 • กลุ่มที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
  • รางวัลที่ 1 12,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 9,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 7,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล 3,000 บาท
 • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6
  • รางวัลที่ 1 20,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 15,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล 5,000 บาท
 • กลุ่มที่ 4 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 25,000 บาท
  • รางวัลที่ 2  20,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 15,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล 7,000 บาท

หมายเหตุ

 • ทุกรางวัลได้รับใบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่าของรางวัลเพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาส่งผลงาน 1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2561
 • สถานที่ส่งผลงาน
  แผนกรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์
  บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย)
  ชั้น 16 ห้อง 1601-1602,1604 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
  388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • ประกาศผลการตัดสิน 30 มิถุนายน 2561 ดูผลการประกวดจาก www.facebook.com/CECcontest

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์
 • โทร  026100557, 026100597
 • Email: cecpaintingcontest@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Janjira Lertluckprecha / CEC International Ltd. (Thailand Branch)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
189,000 Baht
หมดเขต: 
01 เม.ย. 2018 10:00 to 15 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.