^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 480,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ในและนอกระบบการศึกษาตลอดจนสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. ชุมชน องค์กร
  • ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน ภาคประชาสังคม กรรมการหมู่บ้าน และอื่น ๆ
  • องค์กร ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรธุรกิจ องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ และอื่น ๆ

ลักษณะผลงาน

 1. เป็นวิถีชีวิต กิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ ค่านิยม ประเพณี หรือการสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเสริมสังคมและประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
 2. นวัตกรรมประชาธิปไตยที่เสนอต้องแสดงถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 26 มกราคม 2561
 • กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • ส่งผลงานในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ
การไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไม่เป็นเหตุให้ถูกการตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
  สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  เลขที่ 2 ถนนอู่ทองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • โทร 0 2244 2515-6 หรือ 0 2244 252๒ ทุกในวัน เวลาราชการ
 • www.facebook.com/democinnovation
หมดเขต: 
04 ม.ค. 2018 10:00 to 18 พ.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.