^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)”

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA
 2. เพื่อให้สถาบันมีสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (มาตรฐาน HA)
 3. เพื่อสร้างการมีส่วนของประชาชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (มาตรฐาน HA) ไปสู่สังคม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 3. สามารถจัดส่งได้ประเภทเดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 6 คน (ส่งเข้าประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยผู้สมัครและผู้ร่วมทีม ต้องมีสถานะในปัจจุบันเป็นนักศึกษาที่กำลัง ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

แนวความคิดการประกวด
“ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)” เป็นการสื่อสารเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่าการได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของสถานพยาบาลนั้น มีคุณค่า และความหมายกับประชาชน ชุมชน สังคม และผู้ปฎิบัติงานในสถานพยาบาลตลอดจนระบบสุขภาพอย่างไร

กติกาการประกวด

 1. ผู้จัดส่งผลงานจะต้องจัดทำคลิปวิดิโอในรูปแบบต่างๆ อาทิ วิดีโอแอนนิเมชั่น, ละครสั้น, ภาพยนตร์สั้น หรือวิดีโอ INFO GRAPHIC ความยาว 45-60 วินาที ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิดการประกวด
 2. ผลงานคลิปวิดีโอที่จัดส่งประกวดจะต้องมี LOGO สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ LOGO การรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ปรากฏอยู่ในชิ้นงาน โดยสามารถ ดาวน์โหลด LOGO ทั้ง 2 ได้ที่ www.ha.or.th
 3. คลิปวิดีโอที่จัดส่งจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมอินเตอร์เน็ต) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 4. ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทั้งนี้หากภาพและเสียงไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งเข้าประกวด
 6. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันรับรองคุณสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสถาบันมีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดต่อดัดแปลงหรือทำซ้ำ เพื่อจัดทำเป็นสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
 7. ผลงานชิ้นที่ส่งเข้าประกวด สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการสมัครและส่งผลงาน

 1. ผู้ประสงค์ที่จะจัดส่งผลงานสามารถจัดส่งได้เป็นรายบุคคล และทีม โดยสามารถส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิต/ นักศึกษาของผู้สมัคร ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับผลงานที่ได้จัดส่งเข้าประกวด
 2. การจัดส่งผลงาน
  • ให้ผู้จัดส่งดำเนินการจัดส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัคร ในรูปแบบของการ Linked File มาที่ wetransfer.com จากนั้นให้ส่งLINK ผลงานมาที่ haichannelthai@gmail.com
  • พร้อมส่งไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV ลงแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น มาที่
   งานประชาสัมพันธ์ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
   เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
   ซอย 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 (ดูวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล (สำหรับรางวัล Popular Vote ผู้สมัครต้อง Upload ผลงานเผยแพร่ผ่าน www.facebook.com/HATHAILANDfanpage ในวันที่ 22 มกราคม 2561 และส่ง URL ของผลงานที่ เผยแพร่แล้ว มายัง anurak@ha.or.th สิ้นสุดการนับจำนวน PAGE VIEW ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.)

หมายเหตุ :

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล 5,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันฯจะทำการมอบรางวัลในการประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

ติดต่อสอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
โทร 028329400 , 028329413

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอนุรักษ์  กัณหารี / สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
07 ธ.ค. 2017 10:00 to 22 ม.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.