^ Back to Top

ประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

ประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ข้าวตราฉัตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน ได้ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ในพื้นที่จังหวัดของตน ที่มีการบริโภคอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นหาข้อมูล ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับ “กินข้าวแทนยา” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ในชุมชนท้องถิ่นของผู้สมัคร
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป และเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ของไทย
 • เพื่อส่งเสริมให้ฝึกทักษะการเล่าเรื่องราวโดยสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาผู้ปลูก “ข้าวเพื่อสุขภาพ” ได้มีโอกาสพัฒนาข้าวของตน โดยเฉพาะทางการตลาด
 • เพื่อรวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีศักยภาพเป็น “ ข้าวเพื่อสุขภาพ” มาทำการวิเคราะห์ ว่าแต่ละพันธุ์ มีสารอาหารอะไรที่สำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมากหรือน้อยเพียงใด

ประเภทผู้สมัคร แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • ผูัศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)
 • ผู้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปวส.หรือเทียบเท่า)
 • ประชาชนทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ประกวดเรียงความในหัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"
 • ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 • เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์ โดยใช้รูปแบบตัวอักษร "Angsana New" ขนาด 16
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า หรือประชาชน/บุคคลทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของคนอื่น เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • สามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงาน/1 พันธุ์ข้าว เท่านั้น

ระยะเวลาการส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 - วันที่ 31 มกราคม 2561

วิธีการส่งผลงาน
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 2 วิธี ดังนี้

 • ทาง E-Mail (แนบไฟล์ผลงานและใบสมัคร) ricefoundthailand@yahoo.com
 • ทางไปรษณีย์
      มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ)
      317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รางวัลการประกวด (สำหรับแต่ละประเภทผู้สมัคร)

 • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) โล่พระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ)
  317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทร.0-2942-7620-1, 0-2942-7626
 • โทรสาร.0-2942-7621
 • E-mail : ricefoundthailand@yahoo.com
หมดเขต: 
01 ก.ย. 2017 10:00 to 31 ม.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.