^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3 : The 3rd Thailand Plastics Awards 2017

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3 : The 3rd Thailand Plastics Awards 2017

สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3 : The 3rd Thailand Plastics Awards 2017 แนวคิด “Better is your life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก มาสเตอร์แบทช์ หรือสีสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปพลาสติกแม่พิมพ์พลาสติก, ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก, นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

ประเภทกลุ่มผู้ที่ส่งประกวดผลงาน

 • ประเภทผู้ประกอบการ
 • ประเภทนักศึกษา / บุคคลทั่วไป

หัวข้อการประกวด

 • กลุ่มผู้ประกอบการ
  • ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Housewares Products)
  • บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (Food Packaging & Disposable Products)
  • บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร (Non-Food Packaging)
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal care& Medical & Healthcare Products
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Products)
 • กลุ่มนักศึกษา / บุคคลทั่วไป
  • นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

กติกาการส่งผลงาน

 • ประเภทผู้ประกอบการ
  • ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคล ห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผู้ส่งประกวดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆ เช่น ผู้ผลิตผู้จ้างผลิต ผู้ออกแบบ หรือผู้มีส่วนร่วมผลิตในขั้นตอนต่างๆ
  • ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องผลิตและขึ้นรูปในประเทศไทย, ผลิตเพื่อการพาณิชย์, ต้องไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์, ควรจดหรือขึ้นทะเบียนสิทธิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้ส่งเข้าประกวด (ไม่บังคับ)
  • ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งผลงาน 3 ชิ้นต่อ 1 ประเภท (เผื่อเสียหาย) โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน (ข้อมูลส่วนที่ 1 ของผู้ส่งประกวด เช่น ชื่อ หรือบริษัท จะถูกปิดเป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่คณะกรรมการตัดสิน)
  • ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงานในทุกๆ ประเภท สำหรับผลงานที่มีการส่งซ้ำ จุถือว่าเป็นชิ้นงานเดียวเท่านั้น
  • ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ผลงานต่อ 1 ประเภทประกวดเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะส่งผลงานใดเข้าประกวด มากกว่า 1 ประเภทผู้ส่งประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเพิ่ม และแยกกรอกใบสมัครตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพิ่มให้ถูกต้องเท่านั้น
  • ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกจะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกและจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับนานาชาติ (ยกเว้นประเภทที่ไม่ได้มีการจัดประกวด)
 • ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
  • ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไปจะต้องส่งผลงานในรูปแบบภาพสเก็ตผลงาน พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานโดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
   • ออกแบบภาพสเก็ตผลงาน จํานวน 1 บอร์ด และแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน (Mood Board) จำนวน 1 บอร์ด รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 บอร์ด ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (36x48ซม.) แนวตั้งหรือแนวนอนและติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A3 (36x48ซม.) พร้อมใสชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ ชื่อมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษา ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กันยายน 2560
  • ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ที่ผ่านเข้ารอบ 10 รายชื่อสุดท้ายจะต้องร่วมกิจกรรม WORKSHOP ที่ทางผู้จัดกิจกรรมกำหนด
  • ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป จะต้องผลิตชิ้นงานจริงตามที่ได้นำเสนอผลงานภาพสเก็ตที่ได้ผ่านเข้ารอบโดยกำหนดส่งชิ้นงานจริงภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
  • ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ตกลงยินยอมให้นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท สยามพิวรรธน์ และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • กลุ่มผู้ประกอบการ
  • สามารถส่งชิ้นงานได้ 5 หมวดประเภทรางวัล Gold Awards, Silver Awards, Bronze Awards และรางวัลชมเชย (ถ้ามี)
 • กลุ่มนักศึกษา/บุคคลทั่วไปสามารถส่งชิ้นงานในหมวด “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”
  • รางวัล Gold Awards และเงินรางวัล 80,000 บาท
  • รางวัล Silver Awards และเงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัล Bronze Awards และเงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับผลงานที่ชนะรางวัล
1. มีสิทธิได้เข้าร่วม Business Matching กับสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ
2. สิทธิประชาสัมพันธ์บริษัทและผลิตภัณฑ์ผ่านหน้าสื่อหลักต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น
3. สิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ASEAN Plastics Awards 2018 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโอกาสเข้าร่วมประกวดเวที WorldStar Awards จัดโดย World Packaging Organization (WPO)
***เฉพาะชิ้นงานที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ชนะเวที ASEAN Plastics Awards

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2560

สถานที่การส่งผลงาน

 • ประเภทผู้ประกอบการ
  • ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • หรือ  DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่ www.ftiplastic.com 
 • ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
  • ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปรษณีย์โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึงสํานักงานเท่านั้น
  • ณ สำนักงานการตลาด ชั้น 4A ฝั่งนอร์ท ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ติดต่อสอบถาม

 • ประเภทผู้ประกอบการ
  โทร 02-345-1006  ติดต่อ ฝ่ายประสานงานกลุ่มฯพลาสติก
 • ประเภทนักศึกษา / บุคคลทั่วไป
  ฝ่ายกิจกรรมการตลาด Corporate และ CSR โทร. 02-610-8493 (คุณวรวลัญช์)
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
180,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
25 ก.ค. 2017 10:00 to 25 ก.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.