^ Back to Top

ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักสึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด
2. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ให้เกิดมูลค่าต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ถือเป็นแนวทางกำจัดวัสดุเหลือใช้อย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถขยายศักยภาพไปสู่จังหวัดอื่นๆ ได้

คุณสมบัติผุ้ส่งผลงาน
นักเรียน นิสิต นักสึกษา ประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษา ชุมชน วัด หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ

รอบการประกวด

 • รอบที่ 1 รอบคัดเลือกผลงาน
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกคลิป / สารคดีสั้นของผู้สมัครที่ส่งเข้าประกวดฯ ความยาว 3 - 5 นาทีและคะแนนจาก popular vote ผ่านทางโซเชียลให้เหลือ 30 ผลงานโดยไม่เรียงลำดับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และดำเนินการจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดฯ ผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...สู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ผลงานละ 10,000 บาทเพื่อนำไปพัฒนาผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศสามารถตรวจสอบรายชื่อที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการคัดเลือกผ่าน ได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298-5608 โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายในเดือนกรกฎาคม 2560
 • รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการตัดสินผลงานจากผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำผลงานมาจัดแสดงโชว์พร้อมสาธิตและนำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์ให้คณะกรรมการตัดสินผลงานฯ สื่อมวลชน และผู้ที่เข้าร่วมงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลงานหาผู้ชนะเลิศ จำนวน 9 รางวัล และอีก 1 รางวัล คือ รางวัลคะแนนโหวตผลงานยอดเยี่ยมจากสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานโดยกำหนดจัดกิจกรรมภายในเดือนสิงหาคม 2560

เงื่อนไขการส่งผลงาน
1. ผู้สมัครส่งผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...สู่นวัตกรรม Thailand 4.0 จะต้องออกแบบผลงานเชิงนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน ให้ทันสมัย ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่าในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วิดีโอ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทางที่ 1 จัดส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วิดีโอ เวลา 3 - 5 นาที ไปยัง
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ (ชั้น 2)
  49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • ช่องทางที่ 2 ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วิดีโอ เวลา 3 - 5 นาที ไปยัง www.deqp.go.th เลือกหัวข้อ บริการออนไลน์ เลือกระบบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อ

2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์ในการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ดังนี้

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเองทั้งหมด และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ในกรณีสิ่งประดิษฐ์ที่มีเครื่องยนต์ กลไก เป็นส่วนประกอบและไม่สามารถทำงานได้ตามที่เอกสารระบุ หรือพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามที่เอกสารระบุ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว
 • ผู้ส่งผลงานผ่านเข้ารอบตัดสินชิงชนะเลิศ จะต้องส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จริงที่จับต้องได้จริง หากส่งเฉพาะข้อมูลโดยไม่มีผลงานจริงให้คณะกรรมการพิจารณา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำผลงานดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
 • ที่อยู่ ผู้ส่งผลงานและหมายเลขโทรศัพท์ ต้องสามารถติดต่อได้กรณีจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม กรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์และหากไม่สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ในระยะเวลาที่กำหนดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว
 • ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • จะนำไปจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จึงสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานที่ได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศให้ผู้ส่งเข้าประกวด
 • รายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการคัดเลือก มีรายละเอียด  ดังนี้
  • ชื่อผู้สมัคร  อาชีพ/ตำแหน่ง จำนวนไม่เกิน 3 คน ต่อทีม
  • ชื่อผลงาน พร้อมแนบภาพสเก็ตช์ หรือแบบจำลองผลงาน พร้อมไฟล์วีดีโอเวลา 3 - 5 นาที นำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...สู่นวัตกรรม Thailand 4.0
  • ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  • รายละเอียดแนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
  • ลักษณะเด่นของผลงานสร้างสรรค์
  • ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมทั้งภาพประกอบ
  • วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ และค่าใช้จ่าย
  • การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
  • ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298-5608

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. warisa panasahatham

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
หมดเขต: 
08 มิ.ย. 2017 10:00 to 30 มิ.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.