^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่"

ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่"

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยุครอบครัวข่าว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน InterCare Asia 2017
 • เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาแสดงศักยภาพด้านการผลิตภาพยนตร์

รายละเอียดการประกวด
1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • ประเภทนักเรียนนักศึกษา ไม่เกิดระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน
 • ประเภทบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี

2. คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ให้ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่”
 • ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ผู้จัดงานไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
 • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
 • ความยาว 3-5 นาที (รวม Title และ End Credits)
 • ใส่โลโก้งาน InterCare Asia ไว้ช่วงท้ายผลงานก่อนขึ้น End Credit

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.intercare-asia.com และส่งใบสมัครและผลงานมาที่ intercare.shortfilm@gmail.com
2. สามารถส่งผลงานที่เคยผลิตระหว่างการเรียนการสอนเข้าประกวดได้ โดยต้องไม่เคยได้รับรางวัลจาก ที่ใดมาก่อน
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม3.4ผู้จัดงานมีสิทธินาผลงานที่ส่งประกวดไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนาเสนอ 30 คะแนน
2. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ 30 คะแนน
3. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง 25 คะแนน
4. การรับรู้และความนิยมจากยอดวิว ยอดไลค์ ใน Facebook 15 คะแนน

รางวัล
1. ประเภทนักเรียนนักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

2. ประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

กำหนดการ

 • ปิดรับผลงาน 12 มิถุนายน 2560
 • คัดเลือกผลงาน เหลือประเภทละ 10 ผลงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 • เผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทาง Facebook.com/intercareexpo เพื่อบุคคลทั่วไปได้รับชม และจัดเก็บคะแนนจากจำนวนผู้เข้าชม และยอดไลด์ ยอดแชร์ ประกาศผล 30 มิถุนายน 2560
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล เข้ารับรางวัลในวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามราย
คุณกมลชนก ทับทิม
โทร. 085-532-2322
อีเมล์. intercare.shortfilm@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. worawit

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
16 พ.ค. 2017 10:00 to 12 มิ.ย. 2017 06:00

Members Online

There are currently 0 users online.