^ Back to Top

ประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์”

ประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์” แนวคิด “ย่านเก่า เล่าอดีต” เนื่องในงานวันนริศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด
๑. การส่งผลงานการออกแบบ ให้ส่งได้คนละไม่เกิน ๒ ผลงาน
๒. ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และไม่ให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
๓. ผู้ส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ออกแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อๆ ไป
๔. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
๕. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท
๖. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนซีดีบันทึกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

คณะกรรมการตัดสินผลงาน
๑. นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี ๒๕๕๗
๒. อาจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปแบบการนำเสนอผลงาน
ออกแบบชุดตัวอักษรไทย ภายใต้แนวคิด “ย่านเก่า เล่าอดีต” โดยจัดวาง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลขไทย ลงในกระดาษขนาด ๒๙.๗ x ๔๒ ซ.ม. (A3) แนวนอน จำนวน ๑ แผ่น และจัดวางตัวอักษรตามข้อความด้านล่างนี้ ลงในกระดาษขนาด ๒๙.๗ x ๔๒ ซ.ม. (A3) แนวนอน จำนวน ๑ แผ่น

เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน
จงฝ่าฟันพัฒนาวิชาการ อย่าล้างผลาญฤาเข่นฆ่าบีฑาใคร
ไม่ถือโทษโกรธแช่งซัดฮึดฮัดด่า หัดอภัยเหมือนกีฬาอัชฌาสัย
ปฏิบัติประพฤติกฎกำหนดใจ พูดจาให้จ๊ะ ๆ จ๋า น่าฟังเอยฯ

การับสมัครและส่งผลงาน

 • ส่งผลงานเป็นภาพ JPEG ความละเอียด ๓๐๐ ppi บันทึกลงในแผ่น CD-Rom (บนภาพผลงานต้องไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบหรือตราสัญลักษณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น)
 • ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
  งานประชาสัมพันธ์ ชั้นแอล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ ๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ประกาศผลการตัดสินในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทาง Facebook : Silpakorn Public Relations และ Naris Day
 • มอบรางวัลวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพิธีเปิดงานวันนริศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ ๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
 • โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๐๐ –๓๐ ต่อ ๓๑๑๑๑, ๓๑๑๐๕ และ ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๓๘, ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๖๔
 • E-mail : su-pr@su.ac.th
 • Facebook : Silpakorn Public Relations และ Naris Day
หมดเขต: 
14 มี.ค. 2017 10:00 to 31 มี.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.