^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "1 ทศวรรษ กับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ"

สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ "1 ทศวรรษ กับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท โดยมีความยาวของภาพยนตร์ไม่เกิน 10 นาที

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเรื่องย่อ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2555
ขยายเวลาการส่งใบสมัคร พร้อมเรื่องย่อของหนังสั้น หัวข้อ "1 ทศวรรษ กับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ" ถึง วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2555

5 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลงานทีมละ 5,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rlpd.moj.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-1412846/083-3057508 หรือ
อีเมล shortfilm.rlpd@gmail.com

หัวข้อการประกวด
“1 ทศวรรษ กับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ”

คุณสมบัติและประเภทของผู้สมัคร
นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม (ไม่จำกัดจำนวน)

วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rlpd.moj.go.th
พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กำหนดการสมัครและวิธีการส่ง
รอบแรก

 • สิ่งที่ต้องส่ง
 • ใบสมัคร
 • เค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4
 • Storyboard
 • ผลงานหนังสั้นที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ส่งใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่
สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดหนังสั้น” ตามที่อยู่ข้างต้น
ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ส่งใบสมัครทางอีเมล shortfilm.rlpd@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555

รอบตัดสิน (สำหรับทีมที่ผ่านกันคัดเลือกในรอบแรก)
สิ่งที่ต้องส่ง

 • หนังสั้นตามเค้าโครงเรื่องย่อที่ผ่านกันคัดเลือก ที่มีความยาวของภาพยนตร์ไม่เกิน 10 นาที

จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD มาตรฐานที่สามารถเปิดรับชมจากเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้ จำนวน 3 แผ่น

ส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่
สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555

ส่งผลงานทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดหนังสั้น” ตามที่อยู่ข้างต้น
ภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

เงื่อนไขการผลิตผลงาน

 • ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำและรูปแบบวิธีการนำเสนอ
 • จำกัดความยาวของภาพยนตร์ไม่เกิน 10 นาที
 • ผลงานต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิง อันเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน บุคลากร สมาคม หรือองค์กรใดๆ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือขององค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือหลักศาสนาใดๆ
 • ผลงานที่นำเสนอต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน และเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทำการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตัดสินผลงาน
เกณฑ์การตัดสินรอบแรก

 • เนื้อหาตรงตามประเด็นตามที่โจทย์กำหนด
 • เค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้น
 • คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมจำนวน 5 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสอง
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนในการพัฒนาผลงานทีมละ 5,000 บาท
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

เกณฑ์การตัดสินรอบสอง

 • ความสมบูรณ์แบบของหนังสั้น
 • Production
 • ความคิดสร้างสรรค์ (รูปแบบการนำเสนอ)
 • ประกาศผลรางวัล วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

การเผยแพร่
สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะนำหนังสั้นที่ชนะการประกวด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อ และให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามที่สำนักงานฯ เห็นสมควรต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โทร. 02-1412846 หรือ 083-3057508
อีเมล: nanan.s@rlpd.go.th

สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 245 และมาตรา 246 บัญญัติรองรับสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีหากปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด ดังนั้น เพื่อให้การรับรองสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญา ขึ้น และได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544 

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 บทเฉพาะกาลมาตรา 31 กำหนดว่าในวาระเริ่มแรก ให้กระทรวงยุติธรรมกำหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจนกว่าจะตั้งสำนักงานแล้วเสร็จ ทั้งนี้ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544 จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาขึ้น โดยให้ขึ้นตรงกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไปก่อน แต่เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ กอปร์กับกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นยังมีปัญหาเรื่องอัตรากำลังมีขีดจำกัด จึงจำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลังให้กับสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเท่าที่จำเป็น ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  และพระราชฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาจึงโอนมาขึ้นตรงกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

1. อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545

 1. ดำเนินการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทำประโยชน์ ในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
 3. เสนอแนะปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

 1. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้
 2. รับคำขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นหรือบุคคลใดๆ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงหรือความเห็นเกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย
 4. เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย
 5. กระทำกิจการตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย

Edit : Contest War

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
85,000 Baht
วันประกาศผล: 
ศ, 2012-03-16 (All day)
ค่าสมัคร: 
No
หมดเขต: 
16 ม.ค. 2012 11:00 to 03 ก.พ. 2012 16:00

ความเห็น

รูปภาพของ shortfilmrlpd

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์มีปัญหา หากผู้ใดสนใจ สามารถขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shortfilm.rlpd@gmail.com หรือ โทร.02-1412846 / 083-3057508 ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ shortfilmrlpd

ขยายเวลาการส่งใบสมัคร พร้อมเรื่องย่อของหนังสั้น หัวข้อ "1 ทศวรรษ กับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ"ถึง วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2555

โดยสามารถส่งได้ทางอีเมล: shortfilm.rlpd@gmail.com
หรือ ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดหนังสั้น") ได้ที่ ...
สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

รูปภาพของ shortfilmrlpd

ใกล้จะหมดเขตรับสมัครแล้ววววววววววว
รีบๆ กันหน่อยนะค้า เงินรางวัลรอคุณอยู่ค่า :)))))

shortfilm.rlpd@gmail.com

Members Online

There are currently 0 users online.