^ Back to Top

ประกวด "Fashoin Designer Creation 2017 : FDC2017"

ประกวด "Fashoin Designer Creation 2017 : FDC2017"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Fashoin Designer Creation 2017 : FDC2017" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และการเดินทางศึกษาดูงานด้านแฟชั่นในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในกระบวนการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
ที่มีเอกลักษณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างนักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEsในด้านแฟชั่นรุ่นใหม่ที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถในสาขาต่างๆ สามารถก้าวทันแนวโน้มแฟชั่นเทรนด์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่สากล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักออกแบบ (ทั่วไป,อิสระหรือรับจ้าง) หรือ ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ (จดทะเบียนการค้า) หรือนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องเคยผ่านกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น (FDC) 2015 –2016 หรือมีแฟ้มผลงานการออกแบบ (Portfolio) หรือมีประสบการณ์ การทำงานการดำเนินธุรกิจหรือผลงานการผลิต/จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • กรณีผู้สมัครจากกลุ่มประเทศ AEC ผู้สมัครต้องเป็นนักออกแบบหรือนิสัตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และมีแฟ้มผลงานการออกแบบหรือผลิตสินค้าแฟชั่น

เงื่อนไขการเข้าประกวด

 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและส่งใบสมัครพร้อมส่งข้อมูลประกอบมายังสถาบันฯ ตามช่องทางและเวลาที่กำหนด
 • ผู้สมัครซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆและเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้น
 • ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบการจัดทำต้นแบบ ตกลงจะมอบผลงานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสามารถขออนุญาติยืมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยความเห็นชอบของกรมฯ
 • ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลาโครงการด้วยตนเอง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก(กรณีผู้สมัครมีภูมิลำเนาต่างจังหวัด) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นแบบในส่วนที่เกินจำนวนที่ได้รับการสนับสนุน
 • ผู้สมัครพร้อมที่จะเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศได้กรณีที่ได้รับรางวัล

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2560

รางวัลการประกวด
ผู้สมัครที่สามารถพัฒนาออกแบบสร้างสรรค์คอลเลคชั่นสินค้าที่โดดเด่น ทั้งในด้านแนวคิดการออกแบบและอรรถประโยชน์ ตอบโจทย์หรือธีมการออกแบบรวมทั้ง ตอบสนองความต้องการ และแนวโน้มกระแสนิยมของตลาด จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Fashion Designer Creation 2017 (FDC 2017) ในประเภทต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และการเดินทางศึกษาดูงานด้าแฟชั่น ในต่างประเทศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • ประเภทเครื่องหนังและรองเท้า จำนวน 4 ได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และการเดินทางศึกษาดูงานด้าแฟชั่น ในต่างประเทศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และการเดินทางศึกษาดูงานด้าแฟชั่น ในต่างประเทศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันพัฒนาSMEs
  99 หมู่ 18 99 หมู่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
  ต.คลองหนึ่ง จังหวัด ปทุมธานี 12120 
 • โทร. 02-564-4000 ต่อ 7202-7205
 • Email : fdc2017@ismed.or.th, fdcbydip2017@gmail.com
 • Fb : https://www.facebook.com/fdc2016
 • line : FDC2015

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปัทมา ใจเย็น

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
450,000 Baht
หมดเขต: 
11 ม.ค. 2017 10:00 to 31 ม.ค. 2017 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.