^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) การประชุม The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ชิงรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติและเงื่อนไข
1. ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ
2. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู/ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของตราสัญลักษณที่มีลิขสิทธิ์อยู่มาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณในครั้งนี้
3. รูปแบบตราสัญลักษณเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอรโดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน
5. ผลงานที่ส้งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ ไม่เคยนำเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน
6. ในกรณีที่ผู้ส้งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบตราสัญลักษณของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
7. ผลงานที่ได้รับรางวัล หากภายหลังพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้งร้องได้ทุกกรณี
8. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางภาควิชาเคมีมีสิทธิ์ในการปรับแก้ ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชนในการใช้งานจริงต่อไป
9. ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางภาควิชาเคมีมีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้
10. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ

กรอบแนวคิดในการประกวดตราสัญลักษณ์
1. ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีข้อความ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ภายใต้แนวคิด Chemistry toward a Sustainable Future
2. ผลงานมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงการประชุมฯ
3. ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธต่าง ๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑอื่นๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกประเภท

คุณสมบัติผลงานที่ส่งประกวด
1. ตราสัญลักษณต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ โดยสื่อความหมายครอบคลุมกรอบแนวคิดในการประกวดตราสัญลักษณข้างต้น ตราสัญลักษณที่ออกแบบต้องเห็นชัด เป็นภาพสี ชัดเจน เมื่อย่อขนาดเล็กและขยายใหญ่
2. ออกแบบตราสัญลักษณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร และบันทึกผลงานด้วยนามสกุล .ai และ .eps ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
3. ส่งไฟลใบสมัครพร้อมคำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณลงบนกระดาษ A4 จำนวน 1 ชุด / 1 ผลงาน

การส่งผลงาน

 • ส่งด้วยตัวเอง ที่
  สำนักงานภาควิชาเคมี อาคารเคมี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  โทรศัพท 0-7428-8402
 • ส่งทางไปรษณียที่ (ไฟล์ผลงานบันทึกลงบน CD พร้อมแนบใบสมัครและคำอธิบายผลงาน) ที่
  ดร. ทรรศิดา สุขสวัสดิ์
  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • ส่งทาง E-mail : dhassida.s@psu.ac.th

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการดำเนินงาน

 • ส่งผลงานได่ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559
 • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 21-26 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ทางเว็บไซตภาควิชาเคมี และมีหนังสือแจ้งผลการตัดสินไปให้ผู้ชนะการประกวดได้รับทราบ

ติดต่อสอบถาม
ดร. ทรรศิดา สุขสวัสดิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท 0-7428-8457 หรือ 0-7428-8402 (ในวันและเวลาราชการ)
E-mail : dhassida.s@psu.ac.th

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
3,000 Baht
หมดเขต: 
27 มิ.ย. 2016 10:00 to 15 ก.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.