^ Back to Top

ประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง

ประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวความคิดในการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อ วิดีโอ
๒. สามารถนำผลงานไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๓. เพื่อส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานผ่านสื่อมิวสิควิดีโอ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. การส่งผลงานสามารถส่งได้ในนามองค์กร หน่วยงาน หรือรายบุคคล
๒. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงาน
๓. ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเพลงที่กำหนด (มีให้เลือกจำนวน ๓ เพลง) ได้ที่ท้ายประกาศนี้
๔. ส่งผลงานในรูปแบบ Mpeg-4 ความละเอียด 720p ขึ้นไป โดยบันทึกไฟล์ใส่แผ่น DVD (สสปท.ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแผ่นDVD ที่ส่งเข้าประกวดในทุกกรณี)
๕. เนื้อหามิวสิควิดีโอประกอบเพลง (MUSIC VIDEO) ต้องมีเรื่องราวที่สอดคล้องกับเพลงสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอและมีความน่าสนใจ
๖. มิวสิควิดีโอประกอบเพลง (MUSIC VIDEO) ควรจะมีเนื้อหาความยาวสัมพันธ์กับเพลง
๗. ไม่จำกัดกล้องวิดีโอที่ถ่ายทำและโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อ รวมถึงไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ
๘. วิดีโอต้องถ่ายทำใหม่ทั้งหมด (ห้ามนำไฟล์วิดีโอจากอินเตอร์เน็ต DVDและ VCD มาใช้ประกอบเรื่องราว)
๙. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใด อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
๑๐. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลการประกวดจากที่อื่นๆ มาก่อน หรือเป็นผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ตาม หากนำมาร่วมประกวดอีก และคณะกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ หรือเรียกรางวัลคืนทันที
๑๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ ของข้อมูลวิดีโอ ได้แก่เนื้อหาภาพในวิดีโอซอฟต์แวร์ ฟอนต์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
๑๒. ลิขสิทธิ์ของผลงานมิวสิควิดีโอประกอบเพลง(MUSIC VIDEO) เป็นของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สามารถนำไปใช้งานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือจัดทำสื่อ อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม

การส่งผลงาน
ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมแผ่น DVD บันทึกไฟล์วิดีโอได้ตามช่องทางดังนี้

 • ส่งด้วยตัวเอง ในวันและเวลาราชการ ได้ที่
  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 18  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง" ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 รายละเอียดอื่นๆ

 • ไม่จำกัดประเภทกล้องวิดีโอที่ใช้ถ่ายทำ (แต่ต้องมีคุณภาพของไฟล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 720P)
 • สามารถใช้เทคนิค computer graphics หรือ animation 2D-3D ประกอบเรื่องได้

การพิจารณาและการตัดสิน
สสปท.จะพิจารณาผลงานตามกรอบแนวคิด เทคนิคการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และความน่าสนใจ โดยจะคัดเลือกจำนวน ๑๐ ผลงานในรอบแรกจากผลงานทั้งหมดเพื่อนำไปตัดสินคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน ๖ รางวัล ดังนี้
๑. การตัดสินจากคณะกรรมการ จำนวน ๕ รางวัล
๒. การตัดสินจากความชื่นชอบสูงสุด  (ยอดกดLike สูงสุด จากความชื่นชอบโดยการเก็บคะแนนจากยอดกด Like ผ่านช่องทาง YouTube) จำนวน ๑ รางวัล โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกจากผลงานทั้งหมด ให้เหลือจำนวน ๑๐ ผลงาน
 • คณะกรรมการจะดําเนินการอัพโหลดมิวสิควิดีโอ (MUSIC VIDEO) จำนวน ๑๐ ผลงานผ่านช่องทาง YouTube สสปท
 • คณะกรรมการประสานแจ้งผู้ผ่านการประกวดรอบแรก จำนวน ๑๐ ผลงาน และดำเนินการส่ง Link มิวสิควิดีโอ (MUSIC VIDEO) จากเว็บไซต์YouTube สสปท.  ไปยังอีเมล์ของผู้เข้าประกวด (ที่ระบุในใบสมัคร)
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องดำเนินการเผยแพร่และแชร์ Link วิดีโอผลงานของตนเอง เพื่อกระตุ้นยอดการเข้ารับชมให้มียอดกด Like มากที่สุด
 • ตัดสินจากยอดกดLike ภายในระยะเวลา ๑๐วัน (ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙) นับจากวันที่อัพโหลดมิวสิควิดีโอ

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ที่

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

รางวัลแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ จำนวน ๕ รางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐บาท

๒. รางวัลจากความชื่นชอบสูงสุด (ยอดกดLike สูงสุด) จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

การมอบรางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ผู้ชนะการประกวดทุกระดับทุกรางวัล สามารถเข้ารับรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดทุกคน ต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ใบ เพื่อรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ประกาศผลการคัดเลือก
สามารถติดตามผลการประกวดได้ที่ www.tosh.or.th ดังนี้

 • การประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • การประกาศผลจากความชื่นชอบสูงสุด (ยอดกด Like สูงสุด) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
  เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
 • โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑
 • โทรสาร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๐๙๘
 • อีเมล์ : tosh.thai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
90,000 Baht
หมดเขต: 
19 พ.ค. 2016 10:00 to 15 มิ.ย. 2016 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod