^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying ภายใต้ “โครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ออก แบบ โปสเตอร์เพื่อการรณรงค์ และสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาการรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน
3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนยุติการรังแกและความ รุนแรงในโรงเรียน กล้าทำดีมีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันมากขึ้น

รูปแบบการประกวด
ออกแบบสร้างสรรค์สื่อ “โปสเตอร์” โดยไม่จำกัดวิธีการ/รูปแบบ (Mixed Media) ลงบนกระดาษโปสเตอร์ เลือกขนาด A2 หรือ A3 ตามแต่ถนัด

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศไทย ที่กำลังศึกษาอยู่
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั่วประเทศไทย ที่กำลังศึกษาอยู่

ระยะเวลาดำเนินการ (เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 • ธันวาคม - 15 มีนาคม 2559 : รับผลงานประกวด
 • 31 มีนาคม 2559 : ประกาศผลและมอบรางวัล ในงานนิทรรศการแสดงผลงาน

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. สื่อโปสเตอร์โดยไม่จำกัดวิธีการ/รูปแบบ (Mix Media) ลงบนกระดาษโปสเตอร์ เลือกขนาด A2 หรือ A3 ตามแต่ถนัด
2. ทำความรู้จัก โครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน ได้ที่ www.raksthai.org หรือ  www.facebook.com/raksthaifoundation
3. เขียนข้อมูลส่วนตัวลงกระดาษ ติดไว้หลังภาพผลงาน 1 แผ่น และพิมพ์แนบผลงานมา 1 แผ่น (ระบุ ชื่อ/สกุล/สถาบันการศึกษาและชั้นปีที่กำลังศึกษา/อายุ/อีเมล/เฟซบุ๊ค/เบอร์ โทรศัพท์)
4. ห้ามพับหรือหักงอภาพโดยเด็ดขาด สามารถม้วนส่งได้
5. ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ถึง

ฝ่ายสื่อสารและพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย
185 ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เงื่อนไขในการส่งผลงาน

 • สามารถตั้งชื่อผลงานตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อ 
 • เนื้อหาการนำเสนอภาพต้องแสดงให้เห็นในเชิงรณรงค์ยุติความรุนแรงและการรังแกของเด็กเยาวชน
 • ต้องไม่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ต้อง ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและ/หรือชิ้นงานของผู้อื่นแม้เพียงเล็กน้อยมาเป็นผลงาน ของตัวเองโดยเด็ดขาด หากมีการเรียกร้องลิขสิทธิ์ ทางมูลนิธิรักษ์ไทยจะตัดสิทธิ์การแข่งขัน และไม่รับผิดชอบการกระทำผิดใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีได้รับรางวัล ทางมูลนิธิรักษ์ไทยจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรางวัล
 • มูลนิธิรักษ์ไทยสามารถนำผลงานทั้งหมดไปใช้เผยแพร่เพื่อสาธารณะประโยชน์ในการรณรงค์ได้
 • คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนภาพ เพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดในการนำภาพไปเผยแพร่เพื่อการรณรงค์ต่อไป

ประเภทรางวัล

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิรักษ์ไทย ฝ่ายสื่อสารและพัฒนาแหล่งทุน
  มูลนิธิรักษ์ไทย ๑๘๕ ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 • โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๓๓๒๒ ต่อ ๒๐๒-๒๐๔, หรือ E-mail: dhamanabhon@raksthai.org หรือ
 • www.raksthai.org
 • www.facebook.com/raksthaifoundation
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
18 ธ.ค. 2015 10:00 to 15 มี.ค. 2016 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod