^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม

ประกวดศิลปกรรม (Fine Arts) เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์ และสื่อผสม

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 9

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วม "การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๙" ชิงเงินรางวัลกว่า ๕๕๕,๐๐๐ บาท

ประเภทผลงาน

หมดเขต: 
อ, 2014-04-22 16:30

ประกวดผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อ "เยาวชนกับการเมืองไทย"

ประกวดผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ หัวข้อ "เยาวชนกับการเมืองไทย"

Midnice Gallery ขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนกับการเมืองไทย" เพื่อสอดคล้องกับการเปิดกว้างทางความคิดเรื่องสังคม และการเมือง และสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้เรียนร

หมดเขต: 
อ, 2014-02-18 16:00

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

การจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยา

หมดเขต: 
พ, 2014-08-20 16:00

ประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ แบบ 3 มิติ ในโครงการ "ด้วยเกล้า"

ประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ แบบ 3 มิติ ในโครงการ "ด้วยเกล้า"

โครงการ "ด้วยเกล้า" จากเรื่องราวสู่แรงบันดาลใจ กับก้าวแรกของเยาวชนไทย ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.) อาชีวศึกษา (ปวส.) / อุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ แบบ 3 ม

หมดเขต: 
ศ, 2014-02-28 16:00

การประกวดจิตรกรรมยูงทองครั้งที่ 1

การประกวดจิตรกรรมยูงทองครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ขอเชิญ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 22 จังหวักภาคกลาง เข้าแข่งขันวาดภาพ 2 มิติ ไม่จำกัดเทคนิค ในโครงการ

หมดเขต: 
ศ, 2013-11-22 16:00

โครงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2

โครงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และหอศิลป์จำปาศรี สมาคมศิลปินอีสาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการ

หมดเขต: 
อ, 2013-11-05 16:00

การประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ : The Power of Nature”

การประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ : The Power of Nature”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ : The Power of Nature” 

หมดเขต: 
ศ, 2013-11-08 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรม หรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “ BAM สืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย ”

ประกวดผลงานจิตรกรรม หรือศิลปะภาพพิมพ์ ในหัวข้อ “ BAM สืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย ”

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา และประชาชนหรือศิลปินทั่วไปส่งผลงานเข

หมดเขต: 
อา, 2013-11-24 16:00

การประกวด Thailand Green Watch (InstallationArts Contest)

การประกวด Thailand Green Watch (InstallationArts Contest)

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)  ขอเชิญนักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา เข้าร่วม ประกวดออกแบบงานศิลปะ ประเภทศิลปะการจัดวาง “Installation Art” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “THAILAND GREEN WATCH” INSTALLATION ARTS CONTEST ภายใต้โจทย์ "ภาวะโลกร้อน" ชิงรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-31 16:00

การประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2014 World Art Contest

PMAC 2014 World Art Contest

การประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2014 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ Learning Space หรือ พื้นที่การเรียนรู้ จะเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเสนอมุมมองการเรียนรู้แนวใหม่ ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้

หมดเขต: 
อา, 2013-10-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดศิลปกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.