^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1 “Krungthai Art Awards”

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1 “Krungthai Art Awards”

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 “Krungthai Art Awards” ภายใต้แนวความคิด “ศิลปกรรมกรุงไทย” ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 2,900,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
ธนาคารกรุงไทย จัดให้มีโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards) ครั้งที่ 1 ประจําปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม ที่แสดงออกถึงเรื่องราวและเนื้อหาของความเป็นไทย ที่พัฒนา ก้าวสู่ระดับสากล ตามพันธกิจของธนาคารในการส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญาภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเชื่อมั่นว่างานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เป็นทุนทางปัญญาที่มีประโยชน์ สามารถสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ก่อเกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความงามและคุณค่าแห่งความดีเพื่อมวลมนุษยชาติ อันเป็นการนําพาสังคมสู่ความเจริญงอกงามทั้งทางด้านจิตใจและความคิดในที่สุด

แนวเรื่อง
“ศิลปกรรมกรุงไทย”มีเนื้อหาและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อสื่อถึง “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยงานสร้างสรรค์ อันทรงคุณค่าและสุนทรียะ ก่อให้เกิดความสุข สร้างความดีงาม นําสังคมและมวลมนุษยชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ สามารถนําเสนอและแสดงออกในผลงานศิลปกรรมโดยอิสระ ทั้งแนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการ ตามแนวทางส่วนตนของศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน

ระดับการแข่งขัน 
เปิดกว้างสําหรับบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
ประเภทผลงาน
1. ประเภทจิตรกรรม และภาพพิมพ์ ขนาดไม่เกิน 1.8 เมตร (ไม่รวมกรอบผลงาน) เมื่อรวมกรอบผลงาน ต้องมีขนาดไม่เกิน 2.2 เมตร
2. ประเภทประติมากรรม ขนาดไม่เกิน 1.8 เมตร เมื่อรวมแท่นฐาน ต้องมีขนาดไม่เกิน 2.2 เมตร

 • ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ มีสภาพสมบูรณ์ โครงสร้างแข็งแรงมั่นคง ติดอุปกรณ์เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการ
 • ผลงานชิ้นใดที่ต้องติดตั้งด้วยวิธีพิเศษหรือต้องประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน ศิลปินต้องเป็นผู้ติดตั้งด้วยตนเอง ณ สถานที่ประกวด ให้เสร็จสิ้นก่อนวันคัดเลือกและตัดสิน โทรศัพท์นัดหมายได้ที่ หอศิลป์กรุงไทย 0-2222-0137
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิด ของตนเองและจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงในการประกวดที่ใดมาก่อน
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์ม ที่กําหนดให้ ติดไว้กับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • แนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารการตรวจลงตราวีซ่า (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักฐาน

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด 

 • กําหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
  ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้ตัวแทนนําส่ง ระหว่างวันที่ 12 -16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น.
 • สถานที่รับผลงาน
  หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช ซ.เยาวราช 23 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2222-0137

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน

 • การคัดเลือกและตัดสินรางวัล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ หอศิลป์กรุงไทย
 • การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ ขอสงวนสิทธิ์  ในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสม เพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
 • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินสงวนสิทธิ์ในการงดหรือเพิ่มรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้
 • ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.ktb.co.th และผ่านทางสื่อมวลชน ภายในเดือนธันวาคม 2557

การมอบรางวัลและงานนิทรรศการ
วันและเวลาจัดงาน ธนาคารจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล 

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดํา (เสียชีวิตแล้ว)
 2. นายชําเรือง วิเชียรเขตต์
 3. นายถวัลย์ ดัชนี (เสียชีวิตแล้ว)
 4. นายทวี รัชนีกร
 5. นายอินสนธิ์ วงศ์สาม
 6. นายพิชัย นิรันต์
 7. นายธงชัย รักปทุม
 8. ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
 9. ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก
 10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
 11. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

รางวัล
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม แต่จะถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน โดยกําหนดรางวัล ดังนี้ 
เงินรางวัล รวม 2.9 ล้านบาท

 • รางวัลที่ 1 โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงิน รางวัลละ 300,000 บาท จํานวน 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท จํานวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 100,000 บาท จํานวน 10 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

กรรมสิทธิ์ของงานที่ได้รับรางวัลและลิขสิทธิ์

 • งานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารกรุงไทย 
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบผลงานบางชิ้นให้แก่หน่วยราชการ องค์กรต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน หรือบุคคลที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
 • ผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท

การรับคืนผลงาน

 • ผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ 
  • ระหว่างวันที่ 1-19 ธันวาคม 2557 โทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0-2222-0137 
  • หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กําหนด จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน และยินดีมอบผลงานให้ธนาคารดําเนินการตามเห็นสมควร
 • ผลงานที่ร่วมแสดงนิทรรศการ
  • สามารถขอรับผลงานคืนที่หอศิลป์กรุงไทย โดยวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  • โทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0-2222-0137
  • หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กําหนด จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับคืนผลงานและยินดีมอบผลงานให้ธนาคาร ดําเนินการตาม
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
2,900,000 Baht
หมดเขต: 
12 พ.ย. 2014 09:00 to 16 พ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.