^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้”

ประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้” ชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนในเขตภาคเหนือ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า
 • เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
 • เพื่อเป็นการบริการวิชาการทางด้านศิลปะแก่ชุมชน

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ
 • สถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินระดับละ 5 กลุ่ม
 • ผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาจสมัครในนามตัวแทนของสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มผู้สมัครอิสระได้
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละ กลุ่มต้องสร้างสรรค์ศิลปกรรมด้วยฝีมือและความคิดของตนเองภายในเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้นำผลงานหรือภาพร่างมาใช้ประกอบดังต่อไปนี้
  • ห้ามนำผลงานศิลปกรรมที่ทำล่วงหน้ามาใช้ประกอบ
  • ห้ามนำตัวอย่างผลงานศิลปกรรมที่จัดทำขึ้นเรียบร้อยแล้ว ตลอดผลงาน ภาพร่าง หรือ ภาพSketch ในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่นสื่อดิจิตอล โทรศัพท์สมาร์ทโฟน iPhone iPad Tablet หรือ อุปกรณ์สื่อต่างๆ ที่มีลักษณะการใช้งานทำนองเดียวกันทั้งนี้ ถ้าฝ่าฝืนจะทำการการแข่งขัน
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ จัดเตรียมกระดาษไว้สำหรับแจกผู้เข้าร่วมแข่งขัน สำหรับอุปกรณ์วาดภาพอื่นๆให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง

การแบ่งระดับแข่งขัน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 • ระดับอนุบาล (จัดเป็นกลุ่มๆละ 3 - 4 คน)
 • ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 - 3 (จัดเป็นกลุ่มๆละ 3 - 4 คน)
 • ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 (จัดเป็นกลุ่มๆละ 3 - 4 คน)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) (จัดเป็นกลุ่มๆละ 2 คน เท่านั้น)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (จัดเป็นกลุ่มๆละ 2คน เท่านั้น)

*หมายเหตุ* ในแต่ละระดับทางโรงเรียนสามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินระดับละ 5 กลุ่ม

ขนาดผลงาน

 • ระดับอนุบาล ใช้กระดาษขนาด  56 x 76 ซม.
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้กระดาษขนาด  56 x 76 ซม.
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้กระดาษขนาด  56 x 76 ซม.
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ใช้กระดาษขนาด  56 x 76 ซม.
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ใช้กระดาษขนาด  56 x 76 ซม.

อุปกรณ์ในการแข่งขัน
คณะผู้จัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษให้เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อื่น เช่น กระดานรองวาด สี ถังน้ำ ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง เทคนิคในการ สร้างสรรค์ผลงาน เป็นเทคนิคที่สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคสีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีเทียน และสีอะคริลิค
*หมายเหตุ* ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์และเทคนิคดังนี้

 • สีสเปรย์
 • เทคนิคปะติด
 • เทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

 • คุณภาพผลงาน
 • เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • ความคิดสร้างสรรค์

การตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อยุติ ในกรณีที่ไม่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย

 • ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้แทนจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้แทนศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่   
 • ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ

รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

 • ระดับอนุบาล (อนุบาล 1 – 3)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 2 รางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 6,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 2 รางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 6,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 2 รางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม. 3)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 7,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 2 รางวัล 6,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 8,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 2 รางวัล 7,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท

สถานที่จัดการประกวดและแสดงนิทรรศการ
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการจัดประกวดศิลปกรรม

 • เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน – 27 ตุลาคม 2557 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th
 • วันแข่งขันวาดภาพสด วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน  2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศผล วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่ www.finearts.cmu.ac.th
 • พิธีมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  2557 เวลา 9.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 4 – 30 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th เท่านั้น (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944805 หรือ 053-944859 โทรสาร 053-211692 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 27 ตุลาคม 2557  

การประกาศรายชื่อ
ผู้ที่มีรายชื่อในการสมัครสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผู้เข้าแข่งขันที่ส่งรายชื่อแล้ว หากประสงค์มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อขอให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อที่เว๊บไซ ต์ www.finearts.cmu.ac.th และแจ้งการยืนยันเปลี่ยนแปลงรายชื่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-944832 หรือ E-mail : spangran@hotmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
กรณีมีเหตุ : การเปลี่ยนแปลงรายชื่อในวันแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเท่านั้น

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อขอรับคืนในวันแข่งขันการประกวด ในเวลา 16.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผลงานที่ได้รับเกียรติบัตรให้ติดต่อขอรับผลงานคืนได้ในวันจัดแสดง นิทรรศการ วันที่ 4-30 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ 

File attachments: 
หมดเขต: 
16 ก.ย. 2014 10:00 to 27 ต.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.