^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนาโนบนหมอนขิด

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนาโนบนหมอนขิด

จังหวัดขอนแก่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการภาครัฐ/เอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "นวัตกรรมนาโนบนหมอนขิด" ใน

หมดเขต: 
จ, 2013-11-18 16:00

ประกวดออกแบบระดับนานาชาติ โฮลซิม อวอร์ดส ครั้งที่ 4

ประกวดออกแบบระดับนานาชาติ โฮลซิม อวอร์ดส ครั้งที่ 4 - 4th Holcim Awards

มูลนิธิโฮลซิม : Holcim Foundation ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานด้านการก่อสร้าง สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ โฮลซิม อวอร์ดส ครั้งที่ 4 (4th Holcim Awards) 

หมดเขต: 
จ, 2014-03-24 14:00

ประกวดแผนธุรกิจ และประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย KK RE Innovation Awards

ประกวดแผนธุรกิจ และประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย KK RE Innovation Awards

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ (The Re

หมดเขต: 
จ, 2013-12-16 16:00

การประกวดกระทงและขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประกวดกระทงและขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดกระทงทุกชนิด และขบวนแห่ ในประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรับใบสมัคร และส่งใบ สมัครจนถึง

หมดเขต: 
จ, 2013-11-11 16:00

ประกวดนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกวดนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาเพื่อเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิืทยาศาสต

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-11 16:00

ประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมเป็นหนึ่งเดียว"

ประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 6

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญนักคิดทั่วประเทศ ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมเป็นหนึ่งเดียว" ชิงเงินรางวัลมากกว่า 1,000,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่่น อีกมากมาย

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-31 16:00

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “นวัตกรรมพลังงาน ยานยนต์ เมคคาทรอนิกส์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ สร้างรากฐานเทคโนโลยีไทยให้มั่นคง” ประกวดวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มห

หมดเขต: 
อ, 2013-09-10 23:56

ประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานฯ หัวข้อ "เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม"

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ (เสร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปี และ ปวส ปริญญาตรี โท และเอก) เข้าร่วม ประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ระดับ ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และนักศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Design)

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Design)

จังหวัดลำปาง  ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ องค์กรหรือหน่วยงาน ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Design) เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เน้นการออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดเชิ

หมดเขต: 
อ, 2013-09-10 00:50

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.