^ Back to Top

คอมพิวเตอร์/IT

รวมการประกวด และการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เช่น ประกวดออกแบบเว็บไซต์ (web design contest) ประกวดออกแบบแอพ (App) ประกวดเขียนโปรแกรม ประกวดเขียนเกมส์ และอื่นๆ

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "2nd Kibo Robot Programming Challenge"

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "2nd Kibo Robot Programming Challenge"

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่

หมดเขต: 
อา, 2021-05-16 17:00

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Design Hero: The New Normal" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ

หมดเขต: 
พฤ, 2020-10-15 17:00

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักนโยบำยกิจกำรด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการ

หมดเขต: 
พ, 2020-10-07 16:30

แข่งขัน "TPA's Partner"

แข่งขัน "TPA's Partner"

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ขอเชิญนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "TPA's Partner" ชิงสิทธิ์ไปดูงานบริษัทชั้นนำ ณ ประเทศสิงคโปร์ และเข้ากลุ่ม TPA-Alumni

หมดเขต: 
ศ, 2020-09-04 16:30

แข่งขัน "TechJam 2019"

แข่งขัน "TechJam 2019"

Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "TechJam 2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล เเละประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2019-11-11 16:30

ประกวด "PIM AI Junior Challenge 2020"

ประกวด "PIM AI Junior Challenge 2020"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวด "PIM AI Junior Challenge 2020" ตอน "“My School Hero สร้างสรรค์ผู้ช่วยอัจฉริยะในโรงเรียน" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2

หมดเขต: 
ศ, 2019-11-15 16:30

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ สมัครเข้าร่วมการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ชิงเงิ

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:30

ประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4"

ประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4"

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4" ชิงทุนและทัศนศึกษาทวีปยุโรป รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2019-09-20 16:30

แข่งขันโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12"

แข่งขันโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12"

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใ

หมดเขต: 
ส, 2019-08-31 16:30

แข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019"

แข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019"

Grab ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019" หัวข้อ "กรุงเทพ ชีวิตดีๆ ที่มี Grab" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสมาเข้าร่วมโครงการ Marketing Trainee

หมดเขต: 
จ, 2019-03-11 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - คอมพิวเตอร์/IT

Members Online

There are currently 0 users online.