^ Back to Top

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

ARIT ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมวิชาการ และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ
 • เพื่อเพิ่มโอกาส และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และการเปิดโลกทัศน์ มีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint Version 2019

โปรแกรมการแข่งขัน (โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ)

 • ผู้สมัคร 1 คน ต้องทำการแข่งขันครบทั้ง 3 โปรแกรม และเลือกสมัครได้เพียง 1 Version เท่านั้น
 • Version 2019 ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม
  • Microsoft Word (Microsoft 365 Apps and Office 2019)
  • Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps and Office 2019)
  • Microsoft PowerPoint (Microsoft 365 Apps and Office 2019)

การสมัครสมัคร         

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 10 พฤศจิกายน 2565
  (กรณีจะใช้สิทธิอบรมต้องสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565เท่านั้น)
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ www.aritcompetition.com  
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ 2,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รูปแบบและสถานที่การเข้าร่วมกิจกรรม  : รอบอบรม (Online / Onsite)
โครงการจัดติวพิเศษให้กับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid ผ่านช่องทางที่ทางบริษัทฯ กำหนด
หมายเหตุ

 • ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าอบรมต้องชำระค่าสมัครให้ครบถ้วน
 • ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถเข้าอบรมได้ทั้ง 3 โปรแกรมตาม Version ที่สมัครไว้

รอบแข่งขัน และประกาศรางวัล (Onsite)
วันเสาร์ที่  26 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ

 • ทางบริษัทฯ เปิดการสอบแข่งขันในรูปแบบ Onsite เท่านั้น**
 • ผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกท่านต้องเข้าสอบครบทั้ง 3 โปรแกรม และอยู่ร่วมพิธีประกาศผลการแข่งขัน**
 • ผู้สมัครเข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านต้องมีผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน**
 • ค่าเดินทางและค่าที่พัก เป็นความรับผิดชอบของทางสถาบันการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-610-3099 ต่อ 3081
 • E-mail : achirayat@ar.co.th / nalinthornw@ar.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nalinthorn Wimonpradit

File attachments: 
หมดเขต: 
25 ส.ค. 2022 08:30 to 10 พ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.