^ Back to Top

แข่งขัน "Thailand Cyber Top Talent 2023"

แข่งขัน "Thailand Cyber Top Talent 2023"

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand Cyber Top Talent 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 521,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย โดยต้องแนบบัตรนักเรียนเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
 • เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร โดยต้องแนบบัตรนิสิตหรือนักศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
 • เป็นหน่วยงาน CII หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย
 • รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน กรณีระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา สมาชิกมาจากต่างโรงเรียน ต่างมหาวิทยาลัย หรือต่างสถาบันต้องอยู่ภูมิภาคเดียวกัน
 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • ชื่อทีมต้องมีความเหมาะสม ไม่หยาบคาย สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด หากคณะกรรมการพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันทำผิดข้อกำหนดหรือกติกาใด ๆ ระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันของทีมดังกล่าว และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ระดับ
  • ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย
  • ระดับอุดมศึกษา เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร
  • ระดับประชาชนทั่วไป เป็นหน่วยงาน CII หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย
 • รูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ
  • รอบที่ 1 รอบคัดเลือก เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy คือผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในหัวข้อใดทำก่อนก็ได้ คะแนนของโจทย์แต่ละหัวข้อจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของโจทย์
  • รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Attack the virtual World คือผู้เข้าแข่งขันต้องหาคำตอบจากเครื่องแม่ข่าย เครื่องผู้ใช้งาน และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบจำลอง ด้วยการโจมตีจากภายนอก และต้องหาคำตอบจากร่องลอยในเครื่องแม่ข่ายที่ถูกโจมตี

กำหนดระยะเวลา

 • การสมัครเข้าแข่งขัน เปิดรับสมัคร 24 กรกฎาคม ถึง 8 กันยายน 2566
 • รอบคัดเลือก
  ระยะเวลาการแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. (รวมเวลา 7 ชั่วโมง)
 • รอบชิงชนะเลิศ
  ระยะเวลาการแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. (รวมเวลา 7 ชั่วโมง)

รางวัลการแข่งขัน

 • ระดับประชาชนทั่วไป เป็นเงิน 201,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล  50,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล  30,000 บาท
  • รางวัลชมเชยสำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 3,000 บาท
 • ระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน 171,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  90,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล  40,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล  20,000 บาท
  • รางวัลชมเชยสำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 3,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน 149,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท
  • ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 18,000 บาท
  • รางวัลชมเชยสำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 089-600-6626
 • อีเมล thctt23@ncsa.or.th
 • facebook fanpage ของ NCSA
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
521,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
24 ก.ค. 2023 08:30 to 08 ก.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.