^ Back to Top

แข่งขัน Hackathon & Pitching "E-SAN Thailand Coding & AI Academy"

แข่งขัน Hackathon & Pitching "E-SAN Thailand Coding & AI Academy"

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 16 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon & Pitching "E-SAN Thailand Coding & AI Academy" ภายใต้โครงการวิจัยโมเดลระบบนิเวศการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & AI สำหรับเยาวชน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
เยาวชนอายุระหว่าง 16 - 25 ปี ณ วันที่รับสมัคร

วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI
วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ประกอบด้วย 5 วิชาชีพ ได้แก่

 • Blockchain & Fintech
 • AR-E-sport
 • BCG Industrial-IoTs Factory
 • Data Science
 • Personal AI

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
ผู้สมัครต้องเลือกวิชาชีพขั้นสู้งด้าน Coding & AI โดยเลือกได้เพียง 1 วิชาชีพตามความสนใจของผู้สมัคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรนถนะหรือทักษะที่จำเป็นของของแต่ละวิชาชีพและนำไปสู่การฝึกงานร่วมกับผู้ประกอบการในบริบทจริง

กำหนดระยะเวลา
1-25 ส.ค. 66 รับสมัครเยาวชนจากทั่วไปประเทศ (เลือก Theme)

รางวัลและสิ่งที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ที่มีคะแนนสมรรถนะ/ทักษะด้าน Coding & AI สูงสุด วิชาชีพละ 1 คน รวม 5 คน เพื่อเข้าโครงการ Let’s Code Thailand เพื่อศึกษาดูงานกับผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทาง 22- 28 ต.ค. 66
 • ทีมที่ชนะการแข่งขัน Hackathon & Pitching (ของแต่ละวิชาชีพ) รวม 5 ทีม จะได้รับได้รับเงินรางวัล ทีมละ 100,000 บาท รวม 500,000 บาท
 • เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น รับรองโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สามารถสะสมเครดิตได้)

คำสัญญาและข้อพึงปฏิบัติ

 • ฉันจะให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
 • ฉันพร้อมจะสละเวลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4-8 ชั่วโมง ในการร่วมกิจกรรมของโครงการตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
 • ฉันเข้าใจว่าการเข้าร่วมโครงการโดยไม่พร้อมสละเวลาอย่างเพียงพอเป็นการทำให้ผู้สมัครท่านอื่นเสียโอกาสทางการศึกษา ทำให้โครงการสิ้นเปลืองทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์

ติดต่อสอบถาม

 • facebook.com/ESANThailandCoding
 • codingai.kku@gmail.com
 • 093-5370717 (ผู้ประสานงานโครงการ นายพงศ์สกาย รุ่งรพีพรพงษ์)
 • Line OA: @844taklg
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
12 ส.ค. 2023 08:30 to 25 ส.ค. 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod