^ Back to Top

มกราคม 2021

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 : The Prime Minister's Industry Award 2021

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 : The Prime Minister's Industry Award 2021

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 : The Prime Minister's Industry Award 2021 ชิงรางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ

หมดเขต: 
อา, 2021-02-28 16:30

ประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton."

ประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton."

Tetra Pak Thailand ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton." ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมใบประกาศกิตติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2021-02-28 16:30

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2”

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท

หมดเขต: 
จ, 2021-03-15 18:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "รางวัล DOW-CST" ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "รางวัล DOW-CST" ประจำปี พ.ศ. 2563

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงง

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564

เพจดวงใจวิจารณ์ โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564 ชิง

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดวงดนตรีคัฟเวอร์ Show Song Along Do ภายใต้งาน “TRAMS Virtual Festival”

ประกวดวงดนตรีคัฟเวอร์ Show Song Along Do ภายใต้งาน “TRAMS Virtual Festival”

บริษัท อีเว้นท์พาส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุ 15-25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีคัฟเวอร์ Show Song Along Do ภายใต้งาน “TRAMS Virtual Festival” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 22,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2021-01-31 16:30

สอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

แข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเข้าร่วมการแข่ง

หมดเขต: 
จ, 2021-02-15 16:30

ประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

ประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่

หมดเขต: 
อา, 2021-02-21 16:30

ประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition"

ประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition"

Kengo Kuma & Higashikawa ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 เยน พร้อมบินลัดฟ้าไปนำเสนอผลงานที่เมืองฮิงาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

หมดเขต: 
ส, 2021-02-27 16:30

ประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”

ประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ” ชิงรางวัลมูลค่า 15,000 บ

หมดเขต: 
ส, 2021-02-20 16:30

ประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) Image of Science "วิจิตร วิจัย"

ประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) Image of Science "วิจิตร วิจัย"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) Image of Science "วิจิตร วิจัย" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา”

ประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา”

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2021-03-15 16:30

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

KOI Thé Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest" หัวข้อ "KOI. Your Daily Beat!" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest"

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ITM Logo Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2021-02-20 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.