^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีคัฟเวอร์ Show Song Along Do ภายใต้งาน “TRAMS Virtual Festival”

ประกวดวงดนตรีคัฟเวอร์ Show Song Along Do ภายใต้งาน “TRAMS Virtual Festival”

บริษัท อีเว้นท์พาส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุ 15-25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีคัฟเวอร์ Show Song Along Do ภายใต้งาน “TRAMS Virtual Festival” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 22,000 บาท

คุณสมบัติ
นักเรียน-นักศึกษา (ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อายุ 15-25 ปี, ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา)

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

 1. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ มีดังต่อไปนี้
  • การแสดงดนตรีคัฟเวอร์ภายใต้งาน “TRAMS Virtual Festival” ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมทุกท่าน
  • ห้ามคัดลอกและนำไปเผยแพร่ในช่องทางอื่น ๆ โดยเด็ดขาด ซึ่งสามารถรับชม LIVE ได้เฉพาะในช่องทางของเว็บไซต์ www.tramsvirtualfest.com เท่านั้น
  • หากคัดลอกและนำไปเผยแพร่ช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากที่บริษัทฯ แจ้งไว้ ซึ่งเกิดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  • เพลงที่สามารถนำมาแสดงคัฟเวอร์ทาง LIVE ผ่านเว็บไซต์ www.tramsvirtualfest.com ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 คือ ค่าย GMM Grammy เท่านั้น
 2. การ LIVE
  • วงดนตรีคัฟเวอร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องจัดเตรียมเครื่องดนตรี ฉาก และต้องทำการเซ็ตสถานที่ในการ LIVE ขึ้นมาเอง
  • การ LIVE ต้อง LIVE ผ่านทางเว็บไซต์ www.tramsvirtualfest.com เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งขั้นตอนและวิธีการ LIVE ให้ในภายหลัง
  • ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับรางวัล ประกอบด้วย
   • รางวัลที่ 1 : มูลค่ารางวัลเป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท
   • รางวัลที่ 2 : มูลค่ารางวัลเป็นเงิน จำนวน 7,000 บาท
   • รางวัลที่ 3 : มูลค่ารางวัลเป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท
  • การโหวตคะแนนให้กับวงดนตรีคัฟเวอร์ที่ชื่นชอบ โดยสามารถโหวตเพื่อให้คะแนนได้ขณะทำการแสดงผ่าน LIVE บนเว็บไซต์ www.tramsvirtualfest.com และคลิปการแสดงที่จะมีการบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 26-28 มีนาคม 2564 โดยทุกบัญชีสามารถโหวตได้ทุกวง วงละ 1 ครั้งเท่านั้น
 3. กติกา
  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564
  • พิจารณาและคัดเลือก 1-7 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประกาศผลการคัดเลือกวงดนตรีภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2564
  • ทุกวงที่สมัครเข้ามาต้องส่งคลิปการแสดง ความยาว 15-20 นาที ตามแนวเพลงที่ถนัด ทางอีเมล  nattanan@eventpass.co ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อให้บริษัทฯ ทำการพิจารณาและคัดเลือกต่อไป

การตัดสินและการรับรางวัลฯ

 1. วงดนตรีที่ทำถูกต้องและครบถ้วนตามกติกาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยรางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใด
 2. วงดนตรีคัฟเวอร์ที่ได้รับรางวัลต้องได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากการโหวตผ่านเว็บไซต์ www. tramsvirtualfest.com เท่านั้น
 3. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใด มิได้ปฏิบัติตามกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนด หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม บริษัทฯ มีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไข และการให้รางวัลตามความเหมาะสม
 4. การตัดสินจากบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
 5. ตัวแทนวงดนตรีคัฟเวอร์ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ประกาศผลรายชื่อวงดนตรีคัฟเวอร์ที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ผ่านทาง Facebook Fanpage : TRAMS FEST

ติดต่อสอบถาม
โทร. 093-789-9339, 086-459-2359

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Toomtam Rossukon

File attachments: 
หมดเขต: 
21 ม.ค. 2021 09:00 to 31 ม.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.