^ Back to Top

ประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) Image of Science "วิจิตร วิจัย"

ประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) Image of Science "วิจิตร วิจัย"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) Image of Science "วิจิตร วิจัย" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทยอดเยี่ยม
 • ประเภทยอดนิยม

ลักษณะผลงาน

 1. ภาพ
  • เป็นภาพที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าของภาพเอง
  • เป็นภาพเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาใดก็ได้ เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ ธรณีศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับภาพที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามเป็นหลัก อย่างเช่น ภาพในเชิงวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
  • ไฟล์ภาพควรมีความละเอียดระดับ HD ขึ้นไป ด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 720 pixels และควรมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 2 MB โดยส่งในรูปแบบไฟล์ JPEG PNG หรือ TIFF
 2. ชื่อภาพ
  ตั้งชื่อภาพยาวไม่เกิน 100 ตัวหนังสือ (character)
 3. คำบรรยายประกอบภาพ
  • คำบรรยายต้องเป็นภาษาไทย และใช้ภาษาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย ที่อาจจะอธิบายถึงสิ่งที่ปรากฎอยู่ในภาพ วิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระความรู้ หรือแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับภาพ ตลอดจนบทบาท หรือความสำคัญของภาพที่มีต่อการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าของภาพ
  • ประเภทยอดเยี่ยม คำบรรยายต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 250 ตัวหนังสือ (character)
  • ประเภทยอดนิยม  คำบรรยายต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 150 ตัวหนังสือ (character)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้สร้างภาพ
  • คำอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้ผลิตภาพ
   ตัวอย่าง
   • ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ที่อัตราขยาย 500,000 เท่า และปรับแต่งสีของภาพด้วยโปรแกรม Photoshop
   • ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ Phase Contrast ถ่ายภาพผ่านกระบวนการ X-ray หรือ Radioactive เป็นต้น
  • ยาวไม่เกิน 300 ตัวหนังสือ (character)
  • ภาพที่ส่งไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคในการสร้างภาพ อย่างเช่น ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบจำลอง ภาพสแกนจากภาพวาด ไดอะแกรม หรือภาพที่ผลิตจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • ประเภทยอดเยี่ยม จำกัดไม่รับ ผลงานที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
  • ประเภทยอดนิยม รับ ผลงานที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาส่งผลงาน วันนี้ ถึง 30 มี.ค. 2564 ขยายเวลาถึง 30 เม.ย. 2564 (เวลา 16.00 น.)
 • ประกาศผลการตัดสินรอบที่ 1 : Image of Science "วิจิตร วิจัย" ภายในวันที่ 20 เม.ย. 64

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทผลงานยอดเยี่ยม
  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย (ถ้ามี) 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 2. ประเภทผลงานยอดนิยม
  • รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 2,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
 • โทร. 02-577-9999 ต่อ 1472
 • Facebook: NSMthailand
 • Email: nsmphotocontest@nsm.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณแก้วนภา โพธิ / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

File attachments: 
หมดเขต: 
15 ม.ค. 2021 09:00 to 30 เม.ย. 2021 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod