^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "รางวัล DOW-CST" ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "รางวัล DOW-CST" ประจำปี พ.ศ. 2563

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "รางวัล DOW-CST" ประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการห้องเรียนเคมีดาว ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสัน้ ลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทาการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น ซึ่งโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” นี้ เน้นพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองเคมี เพื่อเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของครูและนักเรียน ด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ด้วยเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยได้มีการนำไปใช้กับโรงเรียนในต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน พม่า กมั พูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดการประกวด

 1. การออกแบบการทดลองใช้หลักการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (small scale) ไปประยุกต์การออกแบบการทดลองหัวข้อเรื่องใหม่ที่นอกเหนือจากการทดลองที่โครงการได้ฝึกอบรมไปแล้ว โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัยและยัง่ ยืน ในแง่มุมใดก็ได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนรดับมัธยมศึกษาได้จริง
 2. ออกแบบการทดลองโดยครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน และนักเรียน ไม่เกิน 3 คน โดยส่งผลงานประกวดในนามของโรงเรียนต้นสังกัด
 3. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำส่งพร้อมกับวีดีโอนำเสนอผลงาน
 4. นำเสนอผลงานด้วยคลิปวีดิโอที่สามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทดลอง ผลของการทดลอง ที่มีความสอดคล้องกับธีมการประกวดในเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน โดยมีความยาวของวีดีโอไม่เกิน 5 นาที ให้คณะกรรมการเข้าใจในผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยคณะกรรมการจะใช้คลิปวีดีโอเป็นหลักในการการพิจารณาตัดสินการประกวดในรอบแรก
 5. ผู้ผ่านการประกวดในรอบแรกจะต้องส่งบทคัดย่อของโครงงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน เพื่อที่ทางโครงการฯ จะนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นโปสเตอร์ประกอบการประกวดในรอบตัดสินต่อไป
 6. สำหรับผู้ที่ผ่านการประกวดในรอบแรกและได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในรอบตัดสิน ต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเองพร้อมชุดการทดลอง พร้อมด้วยนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงาน

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน

 • บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
 • วันที่ เมษายน 2564 คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
 • เดือนพฤษภาคม 2564 รอบชิงชนะเลิศ DOW-CST Award

หมายเหตุ การนำเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้เข้าประกวดได้รับทราบอีกครั้ง โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคดเลือกจะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง ทีมละไม่เกิน 10 นาที/โรงเรียน โดยทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมชุดโครงการ เอกสาร/ข้อมูล นำเสนอโดยสมาชิกในทีม (นักเรียน) ในวันประกวด

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร DOW-CST Award 2020 ให้ครบถ้วน โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย https://chemsocthai.org
 • ทีมที่สมัครต้องส่งคลิปวีดีโอโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1.5 Gb) มาที่ คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว ทางอีเมล์ cstawards.chemsocthai@gmail.com
 • ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดโครงงานประกวดตามเอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์ Microsoft Word) ให้ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้ระบุไว้

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2021-2022)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
   *โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสำหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นครูต้นแบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว*
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2021-2022)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
   *โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสำหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นครูต้นแบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว*

ติดต่อสอบถาม
อีเมล์ cstawards.chemsocthai@gmail.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
27 ม.ค. 2021 09:00 to 31 มี.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.