^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดภาพถ่าย "เคมีเพื่อชีวิตและอนาคต"

เนื่องในโอกาสที่ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ได้ประกาศให้ปี ค.ศ.2011 เป็นปีเคมีสากล หรือ International Year of Chemistry ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งภาพสี หรือภาพขาว-ดำ เข้าประกวด ในหัวข้อ "เคมีเพื่อชีวิตและอนาคต" โดยภาพจะต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ทางเคมีกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานจุฬาฯ วิ

ประกาศ!!! ขอแจ้งเลื่อนรับผลงานจากโครงการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "อารยธรรมสุพรรณภูมิ กับ บจก. เอกชัย สาลี่สุพรรณ

ประกาศ!!! เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่ขณะนี้ได้ส่งผลเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบเกือบทุกจังหวัด
ดังนั้นทางบริษัทฯจึงขอเลื่อนการรับส่งผลงานจากเดิม วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็น วันที่ 31 มกราคม 2555

Deadline: 
Tue, 2012-01-31 16:30

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ เพื่อใช้ในกิจกรรมงานนิทรรศการ 30 ปีคณะวิจิตรศิลป์ และเป็นตราสัญลักษณ์ของคณะในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมหรือเทียบเท่า นักศึกษา บุคคลทั่วไป

The Untitled-1 Web Design & Multimedia Contest 2011

The Untitled-1 Web Design & Multimedia Contest 2011

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน Web Design และ Flash Animation ในโครงการ Web Design & Multimedia Contest 2011 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน
1. Web Design
2. Flash Animation

ลักษณะการแข่งขัน

ประกวดหนังสั้น หรืออนิเมชั่น ในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยครั้งที่ 11

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งประกวดผลงานหนังสั้น หรืออนิเมชั่นในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยครั้งที่ 11 หัวข้อ “รัก...นก...ให้ถูกทาง”

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งหนังสั้นเข้าประกวด
1. เปิดรับสมัครจาก นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทีมงานมีไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ไม่รวมนักแสดง

การประกวดตกแต่งหมวกกันน็อค Help me Helmet

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ขอเชิญ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความคิดสร้างสรรค์และรักการออกแบบเข้าร่วม ประกวดออกแบบตกแต่งหมวกกันน็อค Help me Helmet

หลักฐานในการประกวด

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก หัวข้อ “V-Star Change the World”

ขอเชิญน้องๆ V-Star ดาวแห่งความดี ระดับประถมปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษาและนานาชาติ เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Change the World Speech Contest หัวข้อ “V-Star Change the World” สำหรับผู้ที่มีความดี และมีความส

Deadline: 
Wed, 2011-11-23 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยผลงานจะต้องแสดงถึงความเป็นสากล และสื่อถึงความเป็นคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท

หลักเกณฑ์การประกวด

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ พลังงานทางเลือก สู่ความยั่งยืน

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ พลังงานทางเลือก สู่ความยั่งยืน

มิชลิน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ชวนน้องๆ ป.1 - ม.3 ทั่วประเทศ ประกวดวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท ประจำปี 2554 ในหัวข้อ “พลังงานทางเลือก สู่ความยั่งยืน” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

  1. ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
  2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

ประกวดร้องและเต้น โครงการ Doraemon Singing&Dancing contest 2011

ประกวดร้องและเต้น โครงการ Doraemon Singing&Dancing contest 2011
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุระหว่าง 6-12 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิน 12 ปี)แข่งขันประเภททีม ทีมละ 5-7 คน
2.ใน 1 ทีม ประกอบด้วย นักร้อง (ร้องสด) และ แดนซ์เซอร์

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.