^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี “Victoria Gardens Music Challenge #1”

ประกวดวงดนตรี “Victoria Gardens Music Challenge #1”

ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี “Victoria Gardens Music Challenge #1” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมพร้อมถ้วยเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนให้หันมาใส่ใจด้านดนตรี
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีในเวทีการแข่งขัน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การพัฒนาฝีมือในระดับอาชีพ
4. เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักการทางานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5. เพื่อลดปัญหาความก้าวร้าวทางสังคม ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

ประเภทการประกวด
1. เยาวชน (ชาย-หญิง) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เยาวชน (ชาย-หญิง) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร
1. ต้องเป็นนักเรียน ที่กาลังศึกษาอยู่
2. สมัครได้ทุกจังหวัด ทุกสถานศึกษา
3. ผู้สมัครแต่ละคนสามารถแข่งขันได้เพียง 1 วง เท่านั้น
4. สมาชิกในวงประกวดต้องเป็นบุคคลเดียวกันตั้งแต่รอบคัดเลือก จนถึง รอบชิงชนะเลิศ
5. หากทางคณะผู้จัดการประกวด / คณะกรรมการ ตรวจพบว่าผู้เข้าประกวดทุจริตหลักฐานในการสมัคร ปรับให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ชุด กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ ของสมาชิกทุกคนในวง
3. สำเนาบัตรประจาตัวนักเรียน จำนวน 1 ใบ ของสมาชิกทุกคนในวง
หมายเหตุ กรณีไม่มีบัตรประจาตัวนักเรียน จะต้องเป็นหนังสือรับรองจากสถานศึกษา เท่านั้น
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ของสมาชิกทุกคนในวง

การเปิดรับสมัคร
รับสมัครการประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กรกฎาคม 2560

รางวัลการประกวด

 • ประเภท เยาวชน (ชาย-หญิง) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • ประเภท เยาวชน (ชาย-หญิง) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

หมายเหตุ เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ช่องทางการสมัคร

 • ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69
 • หรือ สแกน ส่งทาง Email : mk_act@sinthoranee.com (ภาพและข้อมูลที่ส่งต้องชัดครบถ้วน)

ติดต่อสอบถาม

 • Tel : 090-9078462 คุณโอม
 • Line : @Victoriagardens
 • Facebook : www.facebook.com/victoria.gardenshop

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Rabiab Suvapornsilp / ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
11 Jul 2017 10:00 to 28 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.