^ Back to Top

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙"

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 460,000 บาท

ประเภทของทุน
1. ระดับประถมศึกษา เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จานวน 50 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษา เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จานวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท
3. ระดับอุดมศึกษา เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จานวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน

 • ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00 ( ในกรณียังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กาลังศึกษาอยู่นั้นให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ )
  • เป็นนักเรียนที่มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทาผิดวินัย
  • ไม่เป็นนักเรียนที่กาลังได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิหรือสถาบันอื่นใดอยู่แล้ว
 • ระดับอุดมศึกษา
  • เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจาคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กาลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
  • เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทาผิดวินัย
  • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2560 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ส่งเอกสารมาที่
  มูลนิธิตั้งเซ็กกิม 146 ถนนสาทรเหนือ
  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิตั้งเซ็กกิม 146 ถนนสาทรเหนือ
  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
 • คุณวรรณพร โทร. 0-2648-8000
Total Prize Money: 
460,000 Baht
Deadline: 
07 Jul 2017 10:00 to 15 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.