^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “๓๐ ปี พิธีสารมอนทรีออล ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “๓๐ ปี พิธีสารมอนทรีออล ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “๓๐ ปี พิธีสารมอนทรีออล ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก” ในกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
๒. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ซึ่งจะเป็นกาลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

รูปแบบการดาเนินงาน
๑. การจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี ๒๕๖๐ ในรูปแบบการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ในกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “๓๐ ปี พิธีสารมอนทรีออล ในการปกป้อง ชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก” พร้อมนำเสนอรายละเอียดของภาพ ณ โรงแรมชั้นนำ ในแต่ละภาค
๒. โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งรายชื่อตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขัน
๓. วันแข่งขันประจำภาคนั้น ๆ นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนต่าง ๆ จะต้องนำภาพวาด พร้อมระบายสี รวมทั้งนำเสนอรายละเอียดของภาพบนเวที พร้อมน้ำเสียง และลีลาประกอบการนำเสนอ ซึ่งการแข่งขันนี้จะสรรหาผู้ชนะของแต่ละภาค เพื่อนำมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในกิจกรรม วันโอโซนสากลประจำปี ๒๕๖๐ ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

กติกาการประกวด
๑. ผู้เข้าประกวดต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ -๓)
๒. ผู้เข้าประกวดวาดภาพลงในกระดาษวาดภาพ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๓๑ x ๔๒ เซนติเมตร (A3) พร้อมระบายสี
๓. ภาพที่วาดต้องสร้างสรรค์ออกมาภายใต้ หัวข้อ “๓๐ ปี พิธีสารมอนทรีออล ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก”
๔. ผู้เข้าประกวดต้องนำภาพวาดที่จะประกวดมาในวันแข่งขัน พร้อมนำเสนอรายละเอียดของภาพต่อคณะกรรมการ
๕. ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ระยะเวลาคนละไม่เกิน ๓ – ๕ นาที
๖. ภาพผลงานที่ผู้เข้าประกวดวาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยไม่เคยวาดส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
๗. ผลงานภาพวาดของผู้เข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการนำไปเผยแพร่ที่ใดก็ตาม
๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดรับใบสมัคร

 • ภาคกลาง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 • ภาคใต้ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 • ภาคเหนือ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ระดับภูมิภาค
  • ภาคกลาง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
   ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๗ กรกฎาคาม ๒๕๖๐
   ณ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี
  • ภาคใต้ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
   ณ โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา จ.ภูเก็ต
  • ภาคเหนือ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
   ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 • ระดับประเทศ
  • วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ของรางวัล

 • ระดับภูมิภาค
  • รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินสด จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
   ผู้เข้าประกวดและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลระดับประเทศ
  • รางวัลผู้ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • สยามบรมราชกุมารี และเงินสด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
   ผู้เข้าประกวดและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัคร
๒. สำเนาบัตรนักเรียนหรือเอกสารรับรองการเป็นเรียน

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนอนุรักษ์โอโซน สานักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  นางสาวอภิรดี ธีวีระปัญญา
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๘
  หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๑๕
 • ฝ่ายประสานงานกิจกรรม
  บริษัท ทู เอเลอเม้นท์ จากัด
  นางสาว ชลทิชา ทับทิมแดง
  เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๗๓๑ ๑๑๑๐ หรือเบอร์มือถือ ๐๙๗ ๐๓๗ ๒๓๓๓
  เบอร์โทรสาร ๐ ๒๗๓๑ ๑๑๑๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชลทิชา ทับทิมแดง

Deadline: 
13 Jul 2017 10:00 to 04 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.