^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู”

เทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า เงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ –ภาคเอกชน ไม่จำกัด เพศ วัย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดการรู้รัก รู้สามัคคี ภายในหมู่คณะอันก่อให้เกิดความสุขในชุมชน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นลดความขัดแย้ง ส่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในมุมมองที่แตกต่าง ที่มีความประทับใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเห็นและสัมผัสถึงความสวยงามผ่านภาพถ่าย

กติกาการส่งภาพประกวด
๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู”

 • เป็นภาพที่สามารถถ่ายทอดความสวยงาม ความสุข ความสามัคคีของชุมชนชาวบางปูในมุมมองที่แตกต่าง และความประทับใจผ่านภาพถ่าย ในเทศบาลตำบลบางปู
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือตีพิมพ์จากการประกวดใดมาก่อน และภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายในเขตเทศบาลตำบลบางปูเท่านั้น
 • คณะกรรมการการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ไม่มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
 • ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด ประชาชนคนไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านพิกเซล หรือกล้องฟิล์ม ๓๕ ม.ม. พร้อมส่งฟิล์มหรือ Digital File Format ที่มีคุณสมบัติ Hight Resolution ไม่ต่ากว่า ๓๐๐ dpi โดยบันทึกลงแผ่นซีดี (๑ ไฟล์ต้นฉบับต่อ ๑ ผลงาน) ภาพถ่าย ฟิล์มสไลด์สี หรือไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าร่วมประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบางปู และเทศบาลตำบลบางปูสามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของเทศบาลโดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน (ภาพที่ต่ำกว่าขนาดที่กำหนดจะไม่รับการพิจารณาตัดสิน)
 • ขยายภาพสี ขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ กำหนดให้เหลือขอบโดยรอบด้านละ ๒ นิ้ว พร้อมระบุชื่อของภาพ สถานที่ไว้ด้านหน้าของภาพ / ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ส่งภาพเข้าประกวดติดไว้ด้านหลังภาพ (เพื่อความสะดวกในการตัดสินภาพ เพราะคณะกรรมการไม่มีสิทธิ์พลิกภาพเพื่อดูชื่อผู้ประกวดได้)
 • ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับรางวัลกี่รางวัลก็ได้
 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งผลงานและต้นฉบับคืนให้ผู้เข้าประกวดไม่ว่ากรณีใด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทุกท่านที่ส่งผลงานประกวด ถือว่ายอมรับในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยครบถ้วน

๒. สามารถดูรายละเอียดการประกวดและผลการตัดสินได้ที่ www.bangpoocity.com
๓. ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปู
เลขที่ ๓๐๐ หมู่ ๒ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานถึงคณะกรรมการได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • ตัดสินการประกวด ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐
 • ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
 • กำหนดรับรางวัล ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

๕. รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
 • รางวัลชมเชย ๒๐ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

ติดต่อสอบถาม

 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปู
  โทรศัพท์ ๐๒-๗๐๙๑๐๑๘ – ๒๐ ต่อ ๒๐๒
 • คุณธัญญาคณิน ง่วนจรฐานะโชติ
  โทรศัพท์ ๐๘๐-๒๒๒-๘๙๙๒
 • คุณสุภาวดี เมืองจินดา
  โทรศัพท์ ๐๘๕-๘๑๒-๕๒๓๖
Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
05 Jul 2017 10:00 to 31 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.